Új jelszó kérése
DigiBook e-Book olvasó szállítás

2017. évi szállítási információk:

Ha a FoxPost csomagautomatáit választja, e-könyv olvasóját INGYEN szállítjuk!

FoxPost csomagautomaták 50 helyen

A GLS 20.000.- Ft feletti megrendelését 890.- Ft-ért szállítja házhoz vagy csomagpontra,

idén a Pick-Pack Pontra történő kiszállítást nem javasoljuk. 

KOBO Aura ONE - világújdonság!

A KOBO Aura ONE        a világ első változó színű háttérvilágítással szerelt, 330 DPI felbontással, 20 cm-es képátlójú MEGÉRKEZETT!

KOBO Aura ONE színes háttérvilágítással

Termékajánló
Kiemelt Partnereink

Icarus readers

Icarus brandlogo

Energy Sistem

 Energy Sistem brandlogo

Támogatóink

Büszkén tudatjuk minden kedves érdeklődőnkkel és vásárlónkkal, hogy e-könyveink kiadását immár a Nemzeti Kulturális Alap is támogatja!

NKA logó

Termék részletek


Dugonics András: Etelka Karjelben_EPUB

Dugonics András: Etelka Karjelben_EPUB
340 Ft

Dugonics András: Etelka Karjelben

E-könyv EPUB formátumban

 

TARTALOM

BEVEZETÉS.
SZEREPLŐ-SZEMÉLYEK.
ELŐ-INTÉS.
ELSŐ SZAKASZ.
Elő-beszéd.
ELSŐ RÉSZ. Etele a vad Szigetben.
MÁSODIK RÉSZ. Etének csudálkozása.
HARMADIK RÉSZ. Nagyhabi Tabánnal.
NEGYEDIK RÉSZ. A Titok eleje.
ÖTÖDIK RÉSZ. Hengerinek mi-vóltta.
HATODIK RÉSZ. Krékának ártatlansága.
HETEDIK RÉSZ. Ketelának el-jötte.
NYOLCADIK RÉSZ. Ketela Hengerivel.
KILENCEDIK RÉSZ. Kréka jó hírrel.
TIZEDIK RÉSZ. Hengerinek keménsége.
MÁSODIK SZAKASZ.
ELSŐ RÉSZ. Kréka szomorúsága.
MÁSODIK RÉSZ. Ete Krékánál.
HARMADIK RÉSZ. Ketela Etével.
NEGYEDIK RÉSZ. Hengerinek intézetei.
ÖTÖDIK RÉSZ. Vizaknai el-érkezése.
HATODIK RÉSZ. Széplaki Etelénél.
HETEDIK RÉSZ. Ballaginak követsége.
NYOLCADIK RÉSZ. Kandának gyanúi.
KILENCEDIK RÉSZ. Etelének boszszúsága.
TIZEDIK RÉSZ. Nagyhabi és Hengeri.
TIZENEGYEDIK RÉSZ. Hengeri Etelénél.
TIZENKETTEDIK RÉSZ. Etelének gondjai.
TIZENHARMADIK RÉSZ. Nagyhabinak okoskodásai.
TIZENNEGYEDIK RÉSZ. Tabán Márnával.
HARMADIK SZAKASZ.
ELSŐ RÉSZ. Tabán szerencséje.
MÁSODIK RÉSZ. Kandának hizelkedése.
HARMADIK RÉSZ. Etelének háborúi.
NEGYEDIK RÉSZ. Etének dolga.
ÖTÖDIK RÉSZ. Kréka Etelénél.
HATODIK RÉSZ. Perbete Hengerivel.
HETEDIK RÉSZ. Ketelának szerencsétlensége.
NYOLCADIK RÉSZ. Széplaki és Ketela.
KILENCEDIK RÉSZ. Ketelának ki-nyiltta.
NEGYEDIK SZAKASZ.
ELSŐ RÉSZ. Etele okoskodásai.
MÁSODIK RÉSZ. Márna Etelénél.
HARMADIK RÉSZ. Etelének gyötrődése.
NEGYEDIK RÉSZ. Ballaginak ki-voltta.
ÖTÖDIK RÉSZ. Etelének gondjai.
HATODIK RÉSZ. Márnának elő-jötte.
HETEDIK RÉSZ. A Titok ki-nyiltta.
NYOLCADIK RÉSZ. Ketela Etelénél.
KILENCEDIK RÉSZ. Etele kegyetlensége.
TIZEDIK RÉSZ. Krékának elő-jötte.
TIZEN-EGYGYEDIK RÉSZ. Széplaki Ketelával.
TIZEN-KETTEDIK RÉSZ. Ketelának fiai.
TIZEN-HARMADIK RÉSZ. Hengerinek vallása.
TIZEN-NEGYEDIK RÉSZ. A Titók ki-menetele.

e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Részlet az e-Könyvből:


  SZÉPLAKI
  Aszszony! magunk vagyunk. - Hogy minden rendetlenséget el-kerűllyűnk (noha bár jól ismérjük egymást) csak azt kérdem előre: maga-é Etelének, a Karjele Fejedelemnek Hitesse?
  KETELA
  Oh mennyei fények! be kegyesek vagytok, hogy édes Etelémnek nevét tizen-öt esztendők után, füleimbe hangoztattyátok. Hozott Isten benneteket, édes könyveim! hozott Isten benneteket. Igen-is Széplaki, én vagyok azon szerencsétlen Etelka.
  SZÉPLAKI
  Igazán mondgya Fejedelemséged: hogy szerencsétlen. Ki mind Urát, mind magát (pedig olly sok ideig) a bú-bánatoknak tengerébe buktatta.
  KETELA
  Én buktattam-é Uramat?
  SZÉPLAKI
  Azon igazi Férjet, azon érdemes Fejedelmet, azon hasonlíthatatlan jó embert, gyalázatossan el-hagyta.
  KETELA
  Teremtő Isten! mit hallok! Lehetett-é nékem Etelémet el-hagynom? Gondolhatta-é ő azt Etelkája felől? Oh ismérem én az én Etelémnek szívét, ő azt nem gondolhatta felőllem.
  SZÉPLAKI
  Lássa bár a teremtett állat. Azon sok nyomorúságok, mellyeken, tizen-öt esztendőktől fogva, által-menni kelletett, meg-nem-törhették úgy szívét, hogy a színlést, azon Istentelen ál-orczát, le-tehette-vólna. Mondgyon igazat Fejedelemséged. Csupán csak a töredelmesség fogja szülni Etelével való meg-egygyezést.
  KETELA
  Oh bár olly igaz volna az egész Világ, a-mint igazak az én szavaim. - Széplaki! a-ki tizen-öt esztendőkig (sok szenvedések, ezer viszontagságok között) maga ártatlanságától meg-győzettetve marad; az méltán mondhattya maga felől: én ártatlan vagyok.
  SZÉPLAKI
  Teremtő Isten! Lehet-é ennél nagyobb színlést találni! - Hallya Fejedelemséged. Azon tanúbizonyság, ki Fejedelemségednek szavait meg-hazuttollya, a-ki Fejedelemségednek nyakát-is törheti, eme vad Szigetben lakozik. Le-fogja ez az ál-orczát vonni, és szeme közé mondani: Te voltál Te, ki én érettem Etelét el-hagytad, és így egész Karjelt tövestől fel-forgattad.
  KETELA
  Oh ki-mondhatná ezt szemembe! - Állitsd elő azon gyalázatost: hadd szóllyak magyarossan szivéhez. Soha engem a nyomorúság le-nem-gyalázhatott annyira, hogy testemmel egygyüt böcsűletemet-is le-gyalázta vólna. Állitsd elő azon gyalázatost, ki azt szemembe merné mondani.
  SZÉPLAKI
  Nem isméri tehát azon embert, pedig ezen Szigetben, kiért Eteléjét el-hagyta, és a-ki után ide jött?
  KETELA
  Ime bizonságul hívom az Istent, hogy, ha bár fejemet le-csapnák-is, egy ollyan útálatos felől semmit se tudok. Állitsd-elő eme Mocsok-embert.
  SZÉPLAKI (csúfolódva)
  Hogy-hogy kerülhetett tehát Fejedelemséged egygyüvé (pedig ezen el-hagyatott vad szigetben) ama Hengerivel?
  KETELA
  Teremtő Isten! lehet-é ennél nagyobb gyalázat?
  SZÉPLAKI
  Én hoztam-ki Hengerit Karjelből, és, hogy Fejedelemségednek gyalázattyát örökre el-temessem, őtet e vad szigetbe ki-tettem, hogy a vadaktól öszsze-szaggattasson.
  KETELA
  Büntessen-meg az Isten, ha erről csak egy szót-is tudok.
  SZÉPLAKI
  Egy esztendő múlva, meg-hallotta gondolom Fejedelemséged: hová vittem Hengerit. Mert másként hogy jöhetett vólna utánna? Tagadgya ezt Fejedelemséged.
  KETELA
  Oh egek fénnyei! - Lehet-é ennél ocsmányabb dolgot koholni! - Én a Karjeliek Fejedelem-aszszonya! - Édes Etelémnek igen kedves Hitesse! - egy Hengerinek kedviért el-hagyhattam vólna Uradalmimat, e vad Szigetbe jöhettem vólna: hogy itt a Nyomorúságokkal gyűrűt váltsak, az éhséggel jegybe járjak, a sanyarú gyötrelmekkel ölelkezzem. Oh tüzes Mennykövek, hogy nem húllotok azoknak fejekre, kik felőllem így gyanakodhatnak!
  SZÉPLAKI
  A gyanú kevés vólna, de a tapasztalás?
  KETELA
  El hagyhattam vólna Etelémet, kit még most is ki-mondhatatlan-képpen szeretek? és pediglen egy puruttya emberért? egy gonosz Hengeriért? kit én soha életemben nem láttam, kivel egy szót, (ezen vad Szigeten kivül) soha nem beszéllettem. - Széplaki! Engemet talán meg-akarsz csalni? Ezt tőlled meg-nem-érdemlettem. Vígyázz magadra: az ártatlanság Istennek védelmezése alatt szokott lenni: meg ne büntessen.
  SZÉPLAKI
  Én Fejedelemségedet meg-csalni nem akarom.
  KETELA
  Boszszantani tehát? - Ez még am-annál-is roszszabb.
  SZÉPLAKI
  Se nem boszszantani, hanem vallatni.
  KETELA
  Ki tett téged Bírómnak?
  SZÉPLAKI
  Az atyafiságos Szeretet, melly arra ösztönözött: hogy Fejedelemségedet ki-keressem, töredelmességre vehessem, és Etelével öszsze-békéltessem.
  KETELA
  Kiknek szíveik soha egymástól el-nem-szakadnak, azokat össze-békéltetni nem szükség.
  SZÉPLAKI
  Aszszonyom! Ezek valósággal mind szép szavak. De, megkövetem, nem igazak, hanem csupa hitetők.
  KETELA
  És ezt szemembe meri Széplaki mondani? pedig illy bátran?
  SZÉPLAKI
  Éppen olly bátran, mint Fejedelemséged én előttem meri mondani; hogy soha Hengerivel, e Szigeten kívül, nem szóllott. Én előttem mondám, ki ezen két szemeimmel láttam azt, a-mit bár ne láttam volna.
  KETELA
  Láttál-é valamit, vagy semmit; azt nem tudhatom: mert a te szemeid nem az enyimek. Ha láttad pedig: hogy én valaha, ezen Szigeten kívül, Hengerivel szóllottam, az vagy ördöngös babona, vagy szemfény-vesztő boszorkányság vala. Most-is azt mondom: soha Hengerit életemben nem láttam, soha vele nem beszéllettem.
  SZÉPLAKI
  Veszszek-el, ha valaha ennél nagyobb csudát láttam. Ez után immár szemeimnek se hihetek.
  KETELA
  Sőtt Magyar-országi hitemre mondom, holott Isten kegyelméből a világra születtem: hogy ha meg-kénoznának-is, soha annak okát adni nem tudnám: mért bujdosott-el Országából kedves Etelém. Hogy tőllem el-evezett, el-se-búcsúzott, egy egész esztendeig viszsza-se-jött.
  SZÉPLAKI
  No már én egészlen oda vagyok.
  KETELA
  Édes Etelémnek el-bújdosása után ki-száraztottam szemeimet. Kerestem őtet de nem leltem; fohászkodtam utánna, de nem hallotta; Hivogattam hajlékaimban, de nem értette.
  SZÉPLAKI
  Ez az aszszony engemet egészlen bolondá tészen.
  KETELA
  Egész egy esztendeig bé-zárkozva vártam viszszajövetelét. Végtére sírni nem, hanem, pokolkénnyaimmal magamat emíszteni tudtam. Útra indúltam magam-is: hogy őtet fel-keressem. És íme, hajó-törésem után ezen szigetre ki-vettettem, a honnét mindeddig haza-nem-mehettem: mert soha az-után hajót erre nem láttam.
  SZÉPLAKI
  Most immár olly bizontalanságban vagyok: hogy azt se tudhatom: láttam-é akkor valamit, vagy semmit se. Mi hasznom immár: hogy fejembe szemeket viselek. - Csak azt akarom még kérdeni: tudgya-é Fejedelemséged, hogy e Szigetben légyen az, a-ki, a-mint én láttam, ő-is szemeivel látta.
  KETELA
  Ki lehet az, Széplaki?
  SZÉPLAKI
  Itt itt e Szigetben vagyon.
  KETELA
  Kicsoda?
  SZÉPLAKI
  E Szigetben vagyon Etele!
  Hogy Etelka e Szavakat hallotta: ki-mondhatatlan nagy csudálkozásra, de még ennél-is nagyobb örömre fordúlt. Tizen-hat esztendőktől fogva semmit se hallván édes Eteléjének élte, avagy holtta felől, hogy most nem csak élne, hanem e Szigetben-is lenne, ezt igen csudállotta: hogy pedig őtet láttya, meg-ölelheti, ezt örömének mondhatni. Alig mondotta-ki Széplaki ama szavakat, nagy örömjébe lévén, így kezdette
  KETELA
  Mit! - Etelém vagyon itt? Etelém vagyon e Szigetbe?
  SZÉPLAKI
  Itt van igen-is, de nem úgy mint Fejedelemségednek hitese, hanem itélő bírája. Ő-is látta azt, a-mit én láttam. Az ártatlanság elég erős oszlop. Ahhoz támaszkodgyon Fejedelemséged. A-mit én előttem szóval mondott ártatlansága felől, az csupa nád-szál, reá-könyökölni nem lehet. Etele fontos ember. A-mit én el-hihetek; ő azt gyengeségnek tarthattya.
  KETELA
  Oh Te Széplaki! én beszédeidtől tartok: mert te az én meg-csalásomra iparkodol. Hol venné itt magát az én édes Etelém? - Oh szólly igazán: itt van-é? és hol van?
  SZÉPLAKI (alattomban)
  Ezen aszszonyság, a-mint látom, Urának bírságától nem fél. Ez még annál csudálatossabb.
  KETELA
  Látod: hogy meg-akarsz csalni. Mi gyönyörűséged benne: ha egy kézzel nyújtod a vigasságot, és azt két kézzel kapdosod viszsza? Mond-meg igazán: e Szigetben van-é édes Etelém?
  SZÉPLAKI
  Itt van igen-is ezen Szigetben. A napnyúgoti partra kötött-ki, innéntt nem meszsze.
  KETELA (ki-mondhatatlan nagy öröm-özönei között)
  Oh hálákat adok néked Magyarok Istene: hogy engem meg vígasztalni akartál, minek-előtte e Világból ki-szóllítani kévántál. Oh Széplaki! soha a Természet okossabban nem gondolkodott, mint mikor a jó-hírt-mondó Fejedelmeknek szájokban a nyelvet teremtette. - Oh Széplaki! ide látnál az én szivembe. - Oh gyere fussunk hozzája! - Hadd ölellyem-meg, ha mindgyárt az-után meg-halok-is. El-akara menni.
  SZÉPLAKI (viszsza tartóztatni akarván Ketelát)
  Még csak egy szót aszszonyom!
  KETELA
  Egygyet se Széplakitól. Ezreket édes Etelémtől. Ezek-után ki-törte magát Etelka. Alig-is várhatta, hogy édes Eteléjét meg-lássa. De hátra vala ám még a fekete leves.
  e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633644775
Webáruház készítés