Új jelszó kérése
DigiBook e-Book olvasó szállítás

2017. évi szállítási információk:

Ha a FoxPost csomagautomatáit választja, e-könyv olvasóját INGYEN szállítjuk!

FoxPost csomagautomaták 50 helyen

A GLS 20.000.- Ft feletti megrendelését 890.- Ft-ért szállítja házhoz vagy csomagpontra,

idén a Pick-Pack Pontra történő kiszállítást nem javasoljuk. 

KOBO Aura ONE - világújdonság!

A KOBO Aura ONE        a világ első változó színű háttérvilágítással szerelt, 330 DPI felbontással, 20 cm-es képátlójú MEGÉRKEZETT!

KOBO Aura ONE színes háttérvilágítással

Termékajánló
Kiemelt Partnereink

Icarus readers

Icarus brandlogo

Energy Sistem

 Energy Sistem brandlogo

Támogatóink

Büszkén tudatjuk minden kedves érdeklődőnkkel és vásárlónkkal, hogy e-könyveink kiadását immár a Nemzeti Kulturális Alap is támogatja!

NKA logó

Termék részletek


Arany János: Toldi trilógia_MOBI

Arany János: Toldi trilógia_MOBI
890 Ft

1845-ben az ismeretlen falusi nótárius egy akadémiai pályázatón jutalmat nyer Az elveszett alkotmány című szatirikus költeményével, amely egyszerre paródiája a hexameteres eposzoknak és a nemesi pártok marakodásának. A paraszti környezet szemléletét magáénak tudó és érző Arany egyforma gyanakodással figyeli a maradi nemest is, a haladó nemest is. Ugyanaz a forradalmi demokrácia szólal meg e legkorábbi Arany-műben, amely ekkor már harsányan felhangzik Petőfinél. És Petőfi hatása nem is marad el. A János vitéz romantikába ágyazott népi realizmusa tudatosítja Arany Jánosban az irodalmi igényességű népiességet, és ez válik költői valósággá a Toldi első részében, amely nemcsak akadémiai pályadíjat hoz, hanem országos népszerűséget és Petőfi barátságát is. (Hegedüs Géza)
e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Részlet az e-Könyvből:

  TIZENEGYEDIK ÉNEK
  ,Meg kell ma itt halni tudod egyikünknek;
  Nem szükség a hajó oztán holt embernek.’
  Ilosvai
  1
  Fölvevé a hajnal piros köpenyegét,
  S eltakarta vele az égboltnak felét,
  De nem volt oly kényes a bársony ruhába’,
  Hogy be ne pillantson a szegény csárdába.
  Betekint félszemmel egy törött ablakon,
  Hát csak a cimbalmost látja benn egy padon,
  Kinn sem lát egyebet az öreg szolgánál,
  Aki dolgát végzi jó Rigó lovánál.
  2
  Aztán széttekinte Pesten és Budában,
  Nézegette magát a széles Dunában:
  Duna folyóvíznek piros lett a habja,
  Közepén egy barna csónak úszott rajta.
  A csónakban Toldi, nem egyéb, evezett,
  Messze felborzolta a lapát a vizet;
  Fényes apró csöppek hulltak a magasból,
  Mintha zápor esnék piros kalárisból.
  3
  Csakhamar is átkelt Toldi a nagy vízen,
  Megköté csónakját a budai részen,
  Kiszállott belőle s nagy-sebesen méne,
  Hogy keressen olyat, ami neki kéne:
  Szép aranyos fegyvert és ruhát magának,
  Cifra új szerszámot jó Rigó lovának,
  A Rigónak, akit hozott hű szolgája,
  Mert otthon is az volt kedves paripája.
  4
  Vett is amit kívánt: paizst, szépet, nagyot;
  Dolmányán a szabó parasztot nem hagyott,
  Mindenütt belepte az aranypaszománt;
  Vett sisakot, páncélt, hét tollú buzogányt,
  Kopját is, gerelyt is, mindenféle fegyvert,
  Melyeket Budán a legjobbik kovács vert;
  Ezüstös, aranyos, sallangos szerszámot;
  Egy szó annyi mint száz: mindent megvásárlott.
  5
  Hogy a csárdába ért, felöltözött szépen,
  Tollas buzogányát forgatá kezében,
  Akkor bútt fel a nap az ég karimáján,
  Meg is akadt szeme a fiú ruháján.
  A Rigó sem az volt, aki tegnap estve,
  Sárral, úti porral szürke színre festve,
  Hanem fekete, mint a fekete bogár,
  Elsikamlott szőrén a fényes napsugár.
  6
  Hát mikor ráadták a nyalka szerszámot,
  Mint illett neki, hogy ragyogott, csillámlott!
  Mikor hátára ült jó gazdája Toldi,
  Körülnézte magát s elkezdett táncolni.
  Akkor “hopp!” s mint a szél, aki most szabadul,
  Vitte Toldit a ló oly kegyetlen vadul;
  Bence könnyes szemmel ballagott utána;
  Fájt, hogy búcsút sem vett tőle kis gazdája.
  7
  Mi történt ezalatt a budai szélen?
  Hallgassatok rá csak, azt is elbeszélem.
  A király sátora vala ott felvonva;
  Tiszta kék selyemből volt a sátorponyva;
  Róla, mint az öklöm (ha kicsit nem mondok),
  Lógtak köröskörül oly nagy arany bojtok:
  Messze kiösmerszett a többitől, bátor
  Egymást érte ottan a sok úri sátor.
  8
  Drága karos rengők dagadóra tömve,
  Bársonnyal bevonva, arannyal áttörve,
  Álltak a sátorban gyönyörű szép renddel,
  Kiknél szebbeket már nem képzelhet ember.
  Egy öreg szék is volt a kellő középen,
  Fényes drágakővel kipitykézve szépen,
  Nagy arany körmével a földet karmolta,
  Mely bársony pokróccal szinte bé volt vonva.
  9
  A sátrak el voltak rekesztve korláttal,
  Tilos volt parasztnak lépni azon által;
  Kívül fegyveres nép és tömérdek ember
  Az üres sátrakat majd elnyelte szemmel.
  Duna partjáig nyúlt a korlát kétfelül
  Nagy üres tér maradt a korláton belül,
  Olyan, hogy egy marhavásárnak is elég
  Lenne, ha a marhát oda eresztenék.
  10
  Duna-partban egy nagy zászló volt felütve,
  S tarka-barka csónak a nyeléhez kötve;
  Nemkülönben pedig a pesti oldalon
  Lobogó odafenn, csónak volt a habon.
  Széles utca a víz: ember a sövénye;
  Közepén a sziget nyúlik fel beléje,
  Gyilkos sziget volt ez: már hetednap óta
  Vérrel élt, mikép a vérszopó pióca.
  11
  Egyszer jön a nagy cseh Buda vára felől,
  Táncol nagy lovával a korláton belől;
  Káromkodik csúnyán, a magyart böcsmérli:
  Hogy nincs, aki merje magát vele mérni.
  De ime hirtelen a pesti oldalon
  Nagy örömzaj támad és nagy riadalom:
  Ismeretlen bajnok fekete paripán
  Vágtat a zászlóhoz és mérkőzni kíván.
  12
  Sisakellenzője le vagyon bocsátva,
  Csúcsáról fehér toll libeg-lobog hátra;
  Toldi (mert hisz’ ő volt) a tollat levészi,
  Mindjárt ott teremnek a király vitézi,
  S eveznek a tollal, mint hogy tisztök tartja,
  A cseh bajvívóhoz a budai partra;
  Vérszín a cseh tolla, fölcseréli vele:
  A bajra hívásnak volt e dolog jele.
  13
  Ezalatt a várba gyors híradók mentek.
  A király lejött és sok nagyúri rendek,
  A két bajnok pedig csónakon egyszerre
  Indult s érkezett meg a bajvívó helyre.
  Ott Miklós, mihelyest partot ért a lába,
  Csónakát berúgta a széles Dunába:
  Mintha korcsolyázna, futott az a habon,
  Partba vágta orrát a pesti oldalon.
  14
  Cseh vitéz kérdezé: miért cselekedte,
  Hajóját a Dunán hogy eleresztette?
  “Nem egyébért, vitéz” Miklós így felelt meg,
  “Hanem hogy egy csónak elég egy embernek:
  Egyikünknek itt ma gyászos lesz a vége,
  S nem lesz a halottnak hajóra szüksége.”
  Monda Toldi, avval kezét összetette,
  Buzgón fohászkodva Istent említette.
  15
  Azután így szóla: “Vitéz! addsza kezed:
  Te sem bántál soha, én sem sértettelek;
  Ha haragunnál is, egy órád sincs hátra,
  S a halálos ágyon ki meg nem bocsátna?”
  Erre a cseh nyujtá vaskesztyűs tenyerét,
  Hogy összeroppantsa vele Miklós kezét;
  Észrevette Miklós a dolgot előre,
  S a cseh barátságát jókor megelőzte.
  16
  Összeszedte Toldi roppant nagy erejét,
  S megszorítá szörnyen a bajnok tenyerét;
  Engedett a kesztyű és összelapúla,
  Kihasadozott a csehnek minden újja.
  S mint mikor tavasszal, ha lágy idő fordul,
  A házak ereszén a jégcsap megcsordul:
  Úgy csordúlt ki a vér minden ujja végén.
  Elszörnyedt a bajnok Toldi erősségén.
  17
  Aztán megragadta Toldi csak úgy kézzel,
  Rángatta a csehet szörnyü erejével,
  Ropogott keze közt, elolvadt a teste;
  Végre így könyörgött a cseh térdre esve:
  “Kérlek édes fiam! ne kivánd halálom,
  Minden vagyonomat ím neked ajánlom,
  ,Tizenkét vitéznek drága sok marháját,
  Vitézlő magammal minden apródságát.’”
  18
  Toldinak a szíve hajlott a kérésen,
  “Legyen úgy” felelte, “marhádat elvészem,
  De azt is korántsem magamnak kivánom,
  Két vitézt megöltél: az anyjoknak szánom.
  Most, mint alamizsnát, megadom életed.
  Hanem tégy hit alatt erős igéretet:
  Hogy habár mély tenger nyelné el hazádat,
  A mi országunkra mégsem teszed lábad.”
  19
  Mindent felfogadott a bajnok ijedten,
  S békével mentek a csónak felé ketten:
  Hát egyszer a nagy cseh, nekihúzakodva,
  Toldihoz hátulról hozzávág orozva.
  Szerencse, hogy Toldi a Duna tükrében
  Meglátta s megkapá a kardot kezében.
  Leborult a nagy cseh: “Kegyelem! irgalom!”
  “Eredj, kérd Istentől: útad megmutatom.”
  20
  S amely kardot ő az álnok csehtől elvett,
  Avval adott néki örökös kegyelmet.
  Íziben elmetszé fejét a testétől,
  Piros lett a nagy kard gazdája vérétől.
  Toldi felmutatja a fejet a kardon,
  Nagy rivalgás támad kétfelől a parton:
  Tapsolnak, kiáltnak, zászlót lobogtatnak;
  Buda nagy hegyei visszakurjongatnak.
  e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633642818
Webáruház készítés