Új jelszó kérése
DigiBook e-Book olvasó szállítás

2017. évi szállítási információk:

Ha a FoxPost csomagautomatáit választja, e-könyv olvasóját INGYEN szállítjuk!

FoxPost csomagautomaták 50 helyen

A GLS 20.000.- Ft feletti megrendelését 890.- Ft-ért szállítja házhoz vagy csomagpontra,

idén a Pick-Pack Pontra történő kiszállítást nem javasoljuk. 

KOBO Aura ONE - világújdonság!

A KOBO Aura ONE        a világ első változó színű háttérvilágítással szerelt, 330 DPI felbontással, 20 cm-es képátlójú MEGÉRKEZETT!

KOBO Aura ONE színes háttérvilágítással

Termékajánló
Kiemelt Partnereink

Icarus readers

Icarus brandlogo

Energy Sistem

 Energy Sistem brandlogo

Támogatóink

Büszkén tudatjuk minden kedves érdeklődőnkkel és vásárlónkkal, hogy e-könyveink kiadását immár a Nemzeti Kulturális Alap is támogatja!

NKA logó

Termék részletek


Verne Gyula: Bombarnac Klaudius_EPUB

Verne Gyula: Bombarnac Klaudius_EPUB
540 Ft

Bombarnac Klaudius egy hírlapíró és tudósító, akinek útját Európából Kínáig vasúton követhetjük Jules Verne lebilincselő stílusában. A kötetet Huszár Imre fordításában adjuk köre. (a Kiadó)

eBook a Digi-Book kiadásában

 • Részlet az eKönyvből:

  - Milliók!... milliók vannak ezen az állítólagos halott vivő kocsin!
  Önkénytelenül kicsuszott az ajkamon ez a vigyázatlan szó, így a titkot nyomban megtudta mindenki, az állomási hivatalnokok úgy, mint az utasok. A perzsa kormány, egyetértőleg a khinaival, csak nagyobb biztonság végett hitette el, hogy egy mandarin holttestét szállítják, holott pedig tizenöt millió értékű kincset szállítottak Pekingbe.
  Isten bocsássa meg, hogy ilyen baklövést - igaz, hogy megbocsátható baklövést, - követtem el. Miért ne hittem volna el Popov állítását és miért gyanakodott volna Popov arra nézve, a mit neki a perzsa hivatalnokok mondtak Yen-Lu mandarin felől?... Semmi ok se volt igazmondásukat kétségbevonni.
  Mindamellett nagyon meg van alázva reporteri hiúságom és nagyon boszant e baklövés miatt történt rendreutasíttatásom. Mindazonáltal őrizkedem csak egyetlen szót is szólni Noltitz őrnagynak e felsülésem felől. A dolog szinte hihetetlennek látszik. Párisban a «XX. Század» jobban van értesülve arról, a mi a Grand-Transzaziatikon történik, mint én, a ki ezen a vasuton utazom. A «XX. Század» Párisban tudja, hogy a vonatunk császári kincset szállít, és én nem tudom! Oh! keserű csalódásai a hirlaptudósítói pályának! Most már a titok köztudomásra jutott, és csakhamar megtudjuk, hogy az aranyból és drágakövekből álló császári kincs azelőtt a perzsa sahnál volt letéve, most pedig visszaküldetik jogszerű tulajdonosának, az Ég fiának.
  Ezért történt, hogy Faruszkiar úr, a ki mint a társulat igazgató-tanácsosa hivatalos tudomással birt a dologról, Dusákban a vonatra szállt, elkisérendő a kincset rendeltetése helyéig. Ezért volt, hogy Ghangir és ő, valamint ügynökei, a három mongol, oly szigorúan ügyeltek a drága kocsira, s hogy oly nyugtalanok voltak, mikor az a kapocsláncz elszakadása miatt elmaradt és oly dühösen követelték, hogy a vonat visszamenjen érte... Igen! most már mindent értek!
  Ezért jött egy khinai csapat Kasgárba is átvenni a kocsit a perzsa hivatalnokoktól! Ezért nem hallotta Pan-Sao soha a Yen-Lu mandarin nevét, mert hiszen ilynevű mandarin soha nem is volt Khinában!
  Pontos időben indultunk, és elképzelhető, hogy a vonaton mindenki csak a milliókról beszélt, melyek a vonat összes személyzetét gazdag emberekké tehetnék.
  - Én az állítólagos gyászkocsit gyanúsnak tartottam, - mondá Noltitz őrnagy, - és épen ezért intéztem kérdést Pan-Saóhoz a néhai mandarin felől.
  - Emlékszem rá, - mondám, - akkor nem értettem az ön kérdésének czélját. Annyi bizonyos, hogy vonatunk igazi kincstár.
  - És hozzá teszem, - vágott közbe az őrnagy, - hogy a khinai kormány igen okosan cselekedett, mikor húsz jól fölfegyverzett embert küldött fedezetül. A vonat Kothantól Lan Cseuig kétezer kilométernyi hosszú sivatagon robog végig, és a vasút nem épen nagy biztonságban van a Gobi sivatagon...
  - Annyival kevésbbé, - őrnagy úr, - mivel, mint ön mondta, az hirlik, hogy a rettenetes Ki-Csang most a Mennyei Birodalom éjszaki tartományaiban jár.
  - Ugy van, Bombarnac úr, és tizenöt millió csinos fogás lenne még egy rablóvezérnek is.
  - De hogyan tudhatta meg ez a rablóvezér, hogy a császári kincset szállítják?...
  - Ezek az emberek mindig tudnak mindent, a mit tudni érdekükben áll.
  Igaz, gondolám magamban, pedig nem is olvassák a «XX. Század»-ot.
  És éreztem, hogy elpirulok, mert eszembe jutott a baklövésem, a melyért Chincholle bizonyosan átok alá vet.
  A kocsik tornáczain is erősen folyt e közben a beszélgetés. Az egyik szivesebben utazott milliókkal, mint egy holttesttel, ha mindjárt első osztályú mandariné volna is. A másik úgy vélte, hogy ily nagy kincs szállítása nem épen veszélytelen az utazók biztonságára nézve. Weisschnitzerdörfer báró is e vélemény mellett harczolt és mérgesen rátámadt Popovra.
  - Figyelmeztetni kellett volna az utasokat jó előre uram, - mondá, - figyelmeztetni kellett volna. Most már mindenki tudja, hogy ez a vonat milliókat szállít és ennek következtében valakinek kedve kerekedhetik bennünket megtámadni... Már pedig egy támadás, ha netalán visszaveretnék is, okvetlenül késedelmet okozna, késedelmet, pedig ezt... meg nem engedhetem... Nem uram... meg nem engedhetem!
  - Senki sem fog bennünket megtámadni, báró úr, - viszonzá Popov, - senkinek se jut ilyesmi eszébe.
  - Ej, uram, hogy tudhatja ön azt?
  - Kérem, legyen nyugodt.
  - Nem, uram! nem lehetek nyugodt; és ha utunk megakad, felelősségre fogom vonatni a társulatot!
  Ez természetesen azt jelenti, hogy a Grand-Transzaziatik társulata fizessen százezer forintot a világot körülutazó bárónak kártérítésül.
  De lássuk a többi útitársat.
  Az olvasó nem fog kételkedni, hogy Ephrinell Fulk a dolgot csakis a leggyakorlatibb szempontból foghatta föl.
  - Annyi bizonyos, - mondá, - hogy a kincs szállítása nagyon koczkáztatja életünket, és ha miatta valami baleset érne bennünket, a Life Travellers Society, a melynél biztosítottam magamat, kétségkivül vonakodnék kifizetni a biztosítási összeget, a melyért a Grand-Transzaziatik társulatot illeti a teljes felelősség.
  - Valóban úgy van, - viszonzá Bluett Horáczia kisasszony, - és a társulat helyzete a Mennyei Birodalom iránt nagyon kényessé vált volna, ha az elmaradt kocsik meg nem kerülnek. Nem ez-e az ön véleménye is, Fulk?
  - Teljesen ugyan az, Horáczia.
  Már egész röviden, csak Horáczia és Fulk.
  Az angol-amerikai párnak teljesen igaza volt. Ez a roppant veszteség a Grand-Transzaziatikot sujtotta volna, mert a társulatnak tudnia kellett, hogy a vonata a khinai császár kincseit szállítja, nem pedig Yen-Lu mandarin holttestét; következőleg a társulat személyes felelősséget vállalt.
  A Caterna házaspárra a vonatunk végén utazó milliók nem nagy hatást tettek. A szinész egyszerűen csak ennyit mondott:
  - Hej! Karolina! milyen szép szinházat lehetne építeni ezzel a sok pénzzel!
  De a leghelyesebb megjegyzést tisztelendő Morse Nathanieltől, az amerikai paptól hallottam, a ki Kasgárban szállt föl a vonatunkra:
  - Mindig nyugtalanító dolog, ha az ember egy lőporos aknát vontat maga után.
  Nagyon találó észrevétel: ez a kocsi a császári kincstárral csakugyan lőporos akna, a mely egész vonatunkat felrobbanthatja.
  Khinában a legelső vasút 1877-ben épült és Shanghait köti össze Fu-Cseuval. A Grand-Transzaziatik körülbelül az 1874-iki orosz nyomjelzéshez alkalmazkodik, a mely Taskendtől Kuldsán, Kamin, Lan-Cseun, Szinganon és Shanghain át terveztetett. E vasút nem vágja át a birodalom nagyon népes közép tartományait, a melyeket nagy, zsongó, rendkívül szapora méhkasokkal lehetne összehasonlítani. A pálya a lehető legegyenesebb vonalban fut Szu-Cseuig, míg Lan-Cseu felé nem kanyarodik. Néhány nagy várost csak dél és délkelet felé kiágazó mellékvonalai érintenek. Ilyenek a Teu-Yuantól Nankingig menő szárnyvasút, mely a Csan-Szi és Cseu-Toong tartományok e két nagy városát köti össze. De az én utazásomkor egy nagyobbszerű áthidalás még nem volt készen, következőleg e vonal még nem adatott át a közforgalomnak.
  Ellenben a Grand-Transzaziatik fővonala már teljesen kiépült és keresztül lehet utazni rajta egész Közép-Ázsián. A mérnököknek nem kellett nagyobb nehézségekkel megküzdeniök mint Annenkov tábornoknak, mikor a Kaspin túli vonalt építette. A Karakum és a Gobi sivatagok hasonlítanak egymáshoz; mindkettő egészen lapályos, emelkedések és mélyedések nélkül, mind a kettőn egyenlő könnyűséggel ment a sinek lerakása. Ha a Kuen-Lun, Nan-San, Amie, Gangar-Ula óriási hegylánczaiba kellett volna behatolni, melyek Tibet határán emelkednek, akkor az ott elégördülő akadályokat egy évszázad alatt se lehetett volna legyőzni. A sík és homokos földön azonban gyorsan kiépülhetett a vasút Lan-Cseuig, vagyis háromezer kilométer hosszaságú vonalon.
  Csakis e város környékén kellett a mérnökök tudományának kemény harczot vívnia a természettel. Itt kellett nagy költséggel és nagy nehézségek közt áthatolnia a Ken-Szu, San-szi és Pecsili tartományokon.
  Ezentúl csak egyszerűen meg fogok nevezni nehányat a nagyobb állomások közül, melyeken vonatunk vize és tüzelőanyaga kiegészítése végett meg fog állni. A jobboldalon folyvást látható a távoli láthatáron emelkedő hegyláncz, mely a tibeti fensík éjszaki részét szegélyezi. Balra még sokáig a Gobi végtelen sivatagain fog tévelyegni a szem. Mindezen területek ugyan a khinai birodalomhoz tartoznak, de a valódi Khina csak Lan-Cseu környékén fog előttünk föltárulni.
  E szerint minden közrehat, hogy útazásunk e második része lehetőleg érdektelen legyen, hacsak a tárczairók istene nem kedveskedik kalandok alakjában azzal, a mit tájképi szépségekben megvont tőlünk. Egyébiránt azt hiszem, hogy vonatunkon elég különböző elem van, a melyeket némi kevés szerencsével és bizonyos képzelő tehetséggel sikerülhet értékesítenem.
  A vonat tizenegy órakor hagyja el Kothant és délutáni két óra felé érkezik Keriába, miután Urang, Langar, Pola és Csiria állomásokon áthaladt.
  1889-90-ben Pevezov bejárta e vonalat Kothántól a Lob-Norig, a Kuen-Lun hegy tövében, mely a khinai Turkesztánt Tibettől választja el. Az orosz útazó végig ment Kerián, Nián, Csercsenen, a mit mi is megcselekedtünk, még pedig igen könnyen, holott Pevezov karavánjának annyi veszélylyel és nehézségekkel kellett megküzdenie, a mi azonban nem akadályozta őt egy nagy földabrosz elkészítésében és számos földrajzi pont magasságának és fekvésének meghatározásában. Nagy dicsőség az orosz kormányra nézve, hogy Pzsevalszkij művét oly sikerrel folytatta.
  A keriai pályaudvarból délnyugat felé még látni lehet a Karakorum magaslatait és a Dapsang hegycsúcsot, melynek magasságát némely földrajziró nyolczezer méterre becsüli. A hegység tövében terül el a Kasmir tartomány. Itt keletkezik az Indus szerény, apró forrásokból, melyek az indiai félsziget nagy folyamainak egyikét táplálják. Itt válik el a Pamir fensíktól a Himalája óriási hegyláncza, a melyen a földgömb legmagasabb bérczei emelkednek.

  eBook a Digi-Book kiadásában

 • Cikkszám
  9789633640456
Webáruház készítés