Új jelszó kérése
DigiBook e-Book olvasó szállítás

2017. évi szállítási információk:

Ha a FoxPost csomagautomatáit választja, e-könyv olvasóját INGYEN szállítjuk!

FoxPost csomagautomaták 50 helyen

A GLS 20.000.- Ft feletti megrendelését 890.- Ft-ért szállítja házhoz vagy csomagpontra,

idén a Pick-Pack Pontra történő kiszállítást nem javasoljuk. 

KOBO Aura ONE - világújdonság!

A KOBO Aura ONE        a világ első változó színű háttérvilágítással szerelt, 330 DPI felbontással, 20 cm-es képátlójú MEGÉRKEZETT!

KOBO Aura ONE színes háttérvilágítással

Termékajánló
Kiemelt Partnereink

Icarus readers

Icarus brandlogo

Energy Sistem

 Energy Sistem brandlogo

Támogatóink

Büszkén tudatjuk minden kedves érdeklődőnkkel és vásárlónkkal, hogy e-könyveink kiadását immár a Nemzeti Kulturális Alap is támogatja!

NKA logó

Termék részletek


Széchenyi István: Lovakrul_EPUB

Széchenyi István: Lovakrul_EPUB
340 Ft
 • Részlet az eKönyvből:

  Mi szükséges ekképpen, hogy Hazánkban a’ Lódolga mozgásba, életbe jöjjön ‘s nem sokára virágozzék és gyümölcsözzék?
  ‘Több ízbéli, nagy, bizonyos ‘s esztendőrül esztendőre fennálló Jutalmak, mellyeket futtatásbéli diadalom által lehessen elnyerni’.
  ‘Jól elkészített és az esztendő minden részeiben jól fenntartott Pályázóhely’.
  ‘Állandós Készítő Intézetek.
  ‘Egy mindég fennmaradó Lótenyésztő Egyesület’.
  ‘Egy igazi és valódi Országos Lódefter és bizonyos időszaki Közjelentések’.
  ‘Ménbér’.
  ‘Rendes esztendei Lóvásár’.
  Fontolgassuk ezeket rendre, és törekedjünk következéseiket egyenként kifejtegetni, ugy hogy továbbá azon haszon, melly mind ezen részeknek szoros összeköttetésébül háramlik, világosan kimutassa magát.
  Több ízbéli, nagy, bizonyos ’s esztendőrül esztendőre fennálló Jutalmak, mellyeket futtatásbeli diadalom által lehessen elnyerni, és mellyeknek elnyerését a’ Sokaság érzékenyen ohajthassa, és bizonnyal el is várhassa. Ha a’ jutalmak nem számosak ‘s nem nevezetesek, nagy mozdulást és a’ Tenyésztőkben nagy szorgalmat nem okozhatnak. Egy pár aranykáért, pro hic et nunc, nem minden mozdul-ki szívesen helyébül; de ha százakat, ezereket lehet nyerni becsületes uton; sokan fognak utánna törekedni ‘s így a’ köziparkodás felébred. Ha pedig a’ Jutalmak nem olly bizonyosok, ‘s esztendőről esztendőre nem olly okvetetlenül állandók; hogy azoknak kiadatását a’ Közönség minden legkisebb aggodalom nélkül bevárhassa sőt elkérhesse: - akkor bár mi nagyok legyenek is, nem fognak egyebet szülni: hanem hogy abban, vagy azokban az esztendőkben, mikor kiadatnak, nagy lessz a’ Pompa, nagy a’ Mozgás, nagy az Egybenfolyás ‘s hogy sok magában azt fogja mondani ‘Hála Isten! ez már jól megyen!’ - midőn azonban minden Élet, minden Elevenség, a’ Jutalmak kimaradásával, megint meg fog szünni. De a’ Messzebbrenéző nem igy látja a’ dolgot. Ő az ezen Jutalmakbul háramló időtöltést, mulatságot ‘s örömet csak mint mellékes dolgot tekinti, ő azokbul hasznos következéseket vár. Miként lehetne pedig azt gondolni, hogy sok emberben azon Ösztön ‘jobb lovat nevelni’ felserkentetnék; ha öt, tiz, tizenöt esztendőre előre a’ pontosan megjelenő Jutalmak a’ távolságban nem fénylenének már. Hogy pedig ezen Jutalmak Elnyerhetése, nagy kiterjedésben, csak futtatás által történhetik-meg, feljebb láttuk. Azonban fejtsük-ki mind ezeket példa által.
  Ha valamelly tavaszkor tiz ezer arany ‘s számtalan más jutalmak: mint Billikomok, kardok ‘s buzogányok, karpereczek ‘s a’ t. volnának kitéve; a’ nélkül hogy azoknak egyforma számban ‘s becsben való kitétele, bizonyos változtatlanul meghatározott és rendesen visszatérő időszakaszokon ismételtetnék: mi következés eredne azokbul? hogy az ügyesebbek - a’ Sokaságnak ideje nem maradván az Ujságot valamennyire elérteni - a’ Jutalmakat olly lovakon vinnék-el könnyen, mellyeket olcsón vagy az Országban vagy Külföldön szereztek. Sok ember keresne lovat, a’ mi által tagadhatatlan, egyik ‘s másik lónak ára szépen áradna; de mennyi időre ‘s melly magasságra? Mindenhol nyargalnának, volna sok mozgás; de meddig? A’ Tenyésztésre ellenben gondolkodnék e valaki, számlálná e valaki abban a’ zavarban hideg vérrel: hogy azon Somma, melly jobb ménlovak ‘s kanczák megvásárlására, azoknak jobb tartására, épületek rakására ‘s a’ t. megkivántatik - kamattal vagy kamat nélkül adattatnék e ki? Iparkodnék e valaki jobb lovat a’ tenyésztésre keresni, jobb csikókat nevelni; azok nevelésében ‘s tartásában jobbat ‘s czélarányosabbat feltalálni?
  Ha pedig csak ezer arany volna is százonként, mint tíz Pályadíj esztendőrül esztendőre fundálva, ugy hogy p. o. Pesten minden tavaszkor, egyet se véve-ki, ezen jutalmak elmaradhatatlanul, bizonyos napokon, és többet nem változtatható, előre - elhatározott Feltételek alatt, semmi hosszu jelentések, kivételek ‘s más vesződségek által el nem ízetlenítve adatnának-ki, mit eszközölnének ugyan, visgáljuk.
  Tegyük-fel, hogy ezen somma valójában ezer arany, és tiz részre elosztva futtatás által elnyerhető volna. Három jutalomért akár honnan való lovak, a’ mieinket természetesen ki nem véve, léphetnének a’ gyepre. Hét jutalomért pedig csak az Urunk birodalmaiban fajzott lovak versenezhetnének. Mi lenne belőle? Azt a’ három jutalmat, mellyet minden Országbéli Lovak számára tettünk-ki, hihetőleg Angol vagy Keleti Ló Gazdája nyerné-el; a’ többi hét száz aranyat pedig Méneseink Birtokosai.
  Azon Angol vagy Keleti Lovakat, akár Ménlovak, akár Kanczák lennének - mert a’ Heréltek ki volnának rekesztve - a’ mint gondolom, egyik vagy másik Földes ur megvenné ‘s azok az Országban maradnának. Hozójik olcsóbban adhatnák, mert egy vagy tán több jutalmat nyertek volna vélek; Vevőjök többet adhatna értek, mert következő esztendőre az a’ Lehetség maradna-fenn számára, hogy az említett jutalmakbul egyet, vagy többet ő nyerhetne-el, és így az adás-vevés hihetőképpen könnyen menne végbe.
  A’ más jutalmakat nyerte Lovak pedig már valami bizonyosat érnének ‘s becsek megszünnék ‘pretium affectionis’ lenni. Birtokosaik őket nem csupán kedvekbül, kényekbül tartanák; hanem azon számba vett ok miatt, mert általok értékeket nevelhetik. Ha például N. Uraság Lova két jutalmat nyert volna el, akkor az azt nyerő Ló N. Uraságnak legalább is kétszáz aranyat érne, mert az kétszáz arannyal nevelte volna értékét; tulajdon ára azontul még meglévén, sőt nevelkedvén; mert nem adhatna e valaki érette háromszáz aranyat akkor, midőn olly nyereség lehető vólna, bátrabban, mint ma száz aranyat, mikor még illy jutalmak nincsenek kitéve?
  A’ Ló négy esztendős, és így fel lehet tenni felőle, hogy minekutánna már diadalmaskodott, még a’ jövő esztendőkben is, egy vagy talán több jutalmakat nyerhet. Ekképpen véve szelesen kivetett pénznek nem lehelne azon háromszáz aranyat mondani, mellyeket valaki N. Uraság lováért talán adna. És itt kezd most okoskodásom szembe tünni, hogy a’ jutalmas ‘Nyereség Lehetősége melly csudákat szül. N. Uraság lováért ma nyilván száz aranyat se kaphatna, a’ jutalmak kitétele után pedig ötszázat ‘s többet is hozna Gazdájának’. Két elnyertt jutalom volna kétszáz arany, eladatott háromszáz aranyért - öszvesen ötszáz arany.
  Már illy egyes eset, melly természet szerint sokszor fordulna elő, nem nevelné e azon birtokosnak, mellyen történt, olly annyira kedvét; hogy az sem iparkodását, se pénzét nem sajnálná többé, hogy illy eseteket ismételhessen. ‘S szomszédjaira ugyan nem jó benyomást okozna e az?
  Némelly jutalmak, hogy az egész Világ Lovaira legyenek kitéve, szükséges és czélarányos. Mi a’ magunk középszerüsége szük körébül soha nem léphetnénk-ki, ha nem volna ki ellen vetélkedni, kitül tartani. De a’ mi még több, lovaink Híre, bár mi hatalmasok volnának is azok, illy az egész Világ Lovai számára kitett jutalmak hijával a’ Külföldre soha nem mehetne. Bavariában, tudom, azt mondanák ‘Hiszen mi könnyen kifutnók Lovainkkal azon Magyarokat, de nem engedik, hogy Külföldi álljon közikbe’. Már ha volnának jutalmak, mellyekért ők is versenezhetnének, mondhatnák e azt a’ nélkül, hogy lovainkat igazán ki is futották volna? Ha Külföldiek viszik-el jutalmainkat, tenyésszünk lovaiknál jobbakat. De hát ha nem viszik? elhordja akkor a’ Hír Lovaink érdemét a’ legtávolabb eső Országokba is. Azonban minden esetre csak hármat vihetnének-el, megmaradna a’ többi hét. Sokan, tudom, Magyar Nagylelküséggel, tüstént mind a’ tizet felakarnák szabadítani, hogy vigye, ki csak viheti; de elejinten nem volna tanácsos, illy kivételt nem tenni; elcsüggedne a’ Sokaság, mert a’ jutalom mind kimehetne a’ Külföldre. Azt csak számos esztendők után lehetne tenni. Angliában a’ Világ akármelly szegletében fajzott Ló bátran léphet a’ Pályára, ott most azt már nem ellenzi senki, ott idegentül már senki sem tart.
  Azon nem igen nagy számu idegen Ló - mert nem kell hinnünk, hogy a’ Külföld háromszáz aranyért Hazánkba olly igen tolakodnék, éppen elég volna Mérték gyanánt, hogy tudhassuk esztendőrül esztendőre melly lépésekkel megyünk előre. Milly szép öröm volna, ha lassanként a’ jutalmakat egyrül egyre mind felszabadíthatnánk ‘s azt hirdethetné Tudosítónk ‘Gyertek, a’ honnan tetszik ‘s vigyétek Pályadíjainkat, ha vihetitek’. Melly vetélkedés volna, hogy mind megmaradjon a’ Hazában! S ha állhatatosak volnánk, ez miért ne lehetne! Én éppen olly lehetőnek tartom, hogy valaha még jobb lovakat nevelhessünk az Angoloknál; mint általjában lehetetlennek hiszem, hogy ma akármelly próbára foganattal kiállhassunk ellenek.
  Jól elkészített és az esztendő minden részeiben jól fenntartott Pályázóhely. Ez olly szükséges mint a’ Mázsa és a’ Rőf; azokat se lehet, ha egy két hétig hasznokat vették azután félre dobni, vagy eldarabolni. Az elkészítendő lovak időszakaszok szerint külömb külömb móddal egész esztendőt által gyakoroltatnak. Ehez egyenes, síma, kimért, jól elkészített és az esztendőnek minden részeiben jól fenntartott, és mindég fennálló Jeloszlopokkal rendesen kirakott Gyep kell. Nem elég pedig, hogy csak egy husz, harmincz öl szélességü kör legyen sima ‘s egyenes; hanem szükséges, hogy körül belül nagyobb távolságra gödör, árok, lyuk ne találtassék.
  A’ puha Gyep elkerülhetetlenül megkivántatik. Mi lenne a’ két esztendős csikó lábábul, ‘s kivált csuklóibul, ha az kemény kövecses földön, vagy éppen tán a’ vert országuton készítetnék? Nem külömben szükséges, hogy jó darabra körül belül egyenes, síma legyen a’ táj. A’ serdülő csikók midőn vágtatásaikat kezdik, jobbra balra szoktak düledezni; némellyike ki is tör. Ha jobbra akar félre futni, a’ Lovas annyira huzza száját balfelé - ne tán akaratosságának engedjen - hogy a’ csikó feje végtére a’ maga bal vállán fekszik ‘s jó darabig így menvén, mert mingyárt nem enged, a’ Lovast mindegyben jobbra viszi a’ nélkül, hogy oda nézne, merre megyen. Legyenek már közel gödrök, árkok, lyukak; kéntelenítetik a’ Lovas, ha nyakát törni nem akarja, végtére az akaratos ló kényének engedni, mellyet az csak igen hamar észre vesz ‘s végtére alig - használható lészen.

  eBook a Digi-Book kiadásában

 • Cikkszám
  9786155312892
Webáruház készítés