Új jelszó kérése
Termék részletek


Széchenyi István: Balatoni gőzhajózás_EPUB

Széchenyi István: Balatoni gőzhajózás_EPUB
340 Ft
 • Részlet az eKönyvből:

  Most Magyarország legnagyobb része, kivált kőszén és tán vas tekintetében is, pincze nélküli alházhoz hasonlitható, mellyben terjedelmessége daczára sem lakik igazi kényelemmel szinte senki is, és mellyben semminemü felhalmozott életszer vagy kincstömeg nem honol; midőn példáúl Csehország emeletes, Szászország kétemeletű, Britannia pedig valóságos ötemeletű lak, mellyekben noha aránylag kis téren épülvék, még is igen sok van és tömérdek elfér.
  Minden ehhezképpest, mi arra ösztönül szolgál, hogy földgömbünk gyomrába mentül mélyebbre behassunk, honunkra nézve csak üdvös lehet, mert ez által szintugy nagyobbodnék az mint ház, mellynek egy sorára két három sor is rakatik. Most köztünk a legnagyobb rész, mint érintém, még csak azt sem tudja, milly rétegen áll. Már ennek ismerete is nagy nyereség volna, valamint a’ nemzetre nézve nem lenne kis előny, a mostani szójárás mellé “széles e hazában” lassanként azt is csatolhatni: “mély e hazában”, s ennek következtében végre aztán: “magas e hazában”!!
  És e fölött olly honban mint a mienk, hol - bármilly paradoxnak sőt ellentétesnek látszassék is mit mondandok - “biztos kereset sincs, s aztán elegendő alkalmas kéz sincs”, ugyan lehet-e valami, mi inkább megérdemlené a figyelmet mint mind az, mi uj kereseti kör nyitása mellett egyúttal a magyarországi kézhiányt is hathatósan pótolja? Azt hiszem, nem. Illyes kettős czél pedig mindenek előtt gőzmozgony által érhető el; mert ez bányászokat, gépészeket idéz elé nagy számban, míg más részrül határtalanul több élő erőnek biztosabb pótléka, mint szél vagy viz, mellyek azonban jól használva szinte megbecsülhetlen emeltyűk, és vajmi hathatós tényezőkül járulnak az emberi szükségek és kellemek kielégitésére.
  Most, azt hiszem, egész dunántúli kerületben egyetlen egy gőzmozgony sincs. Mi más országokhoz képest, mellyeket civilisáltaknak mondanak, bizony a legnagyobb hátramaradás symptomáját árulja el. Nem közönyös ennélfogva, hogy végre mentülelőbb támadjon egy, de jó sikerrel; mert a példa vonz; és mutatkozzék csak valahol valami “talpraesett” melly az emberi hatalom körét tágitja: s legott egészen új és nemzetekhez vajmi illőbb képet öltenek magukra a társadalmi viszonyok.
  A’ Balatonon mostanság egyetlen egy meglehetős hajó, de csak egy türhető csónak sincs. Bámuljon-e az ember ezen vagy nevessen, én nem tudom. Lebegjen csak egyszer rajta gőzös: s míg bányászokat fog előidézni a hegyekben és a gőz használatára sürgetendi a gondolkozót, uj életszikrát lövel az egészre és a most ugyan kies de mintegy álomban szendergő vidéket olly vidor elevenséggel ruházza fel, mikép egy szebb jövendőnek tavaszkorát fogják a leg¬édesb sejtelmek közt élvezni a Balaton körülti lakosok.
  Ennyit vonna maga után egy gőzös! Ezzel azonban még korántsem volna kimeritve azon haszon, mellyet illyesnek megjelente a Balatonon következtetne. Kevés idő mulva ugyanis, miután élénkséget fogott hozni a mai marasmus helyébe, melly crisisen vajmi hamar esnék át az egész vidék, okvetlenűl így fognának okoskodni magukban az illetők: “Mi mindig csak a Balatonon evezzünk? Ugyan miért ne mennénk hajózható csatorna által legalább a Dunára?” És mivel nincs nagy, de szinte legkisebb akadály is ezen eszme foganatositására nézve, más részrül pedig minden körülmény fogja sürgetni azt: fogadni mernék, legott életbe lép a Balaton lecsapolásának rég megpendített terve, mi egyuttal, midőn összeköttetésbe hozná Zala, Veszprém és Somogy sajátlagos gazdagságait a Dunával s így Magyarhon legfőbb erével, és viszont; más részrül annyira emelné ki e gyönyörű tájt minden mocsáribul és honi kis tengerünknek kies partjait ollyannyira varázslaná lakhatóvá, mikép pezsgőbb egészségü kellemeibe szeretvén még tán az is felütné közelében lakhelyét, ki eddigelé csak külföldön tudott kivetkezni unalmibul. S ugyan, kérdem, nem volna-e ez haszon? Mire aztán, igaz, ‘igen’-nel csak az felelhet, kinek keble magyar és eleme honi hűség!

  eBook a Digi-Book kiadásában

 • Cikkszám
  9786155295430
Webáruház készítés