Új jelszó kérése
Termék részletek


Arthur Conan-Doyle: A brixtoni rejtély_EPUB

Arthur Conan-Doyle: A brixtoni rejtély_EPUB
640 Ft

A detektívtörténetek Conan-Doyle-lal kezdődtek. Conan-Doyle egyik első műve pedig a Brixtoni rejtély. Remek könyvecske ez, amely nemcsak izgalma miatt értékes olvasmány, hanem azért is, mert új műfajt, a detektívregény műfaját teremtette meg...
e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Részlet az eKönyvből:

  Másnap minden ujság tele volt a „Brixtoni rejtély”-lyel, ahogy az esetet elkeresztelték. Mindegyik hosszasan leirta a gyilkosság részleteit, egy másik pedig vezércikkben is foglalkozott vele.
  A Daily Telegraph hangsulyozta, hogy a bünügyek hosszu sorozatában ritkán fordult elő tragédia, mely megdöbbentőbb, rejtélyesebb körülmények közt játszódott volna le... Az áldozat német neve, minden más ok - például: rablás - hiánya, valamint a vérrel irt „Rache” szó a falon, egyszóval minden azt mutatta, hogy a gyilkosságot politikai számüzöttek és forradalmárok követték el.
  Az ujságiró könnyedén célzott a „Vehmgericht”-re, az aqua tofanára, a karbonárikra, Brinvilliers márkinőre, Darwin theóriájára, Malthus elméletére, a Ratcliff Highway titkos bandáira s avval a figyelmeztetéssel végezte cikkét, hogy jó lesz, ha a kormány szigorubb felügyeletet gyakorol az Angliába érkező idegeneken...
  A Standard erős politikai célzattal tárgyalta az esetet s azt magyarázgatta, hogy az ehhez hasonló törvénytiprások és vad kegyetlenségek rendesen csak liberális kormányzat alatt fordulnak elő. Oka pedig az, hogy a durva tömeg ösztöneit és szenvedélyeit mi sem fékezi, mert a törvény tekintélyét gyöngiti a liberális-demokrata áramlat.
  A meggyilkolt amerikai polgár volt s pár hétig lakott csak a metropolisban. Charpentier asszonynál volt penzióban, a Torquay-Terraceon. Utjában a magán-titkára, mr Joseph Stangerson kisérte. Mind a ketten szerdán, e hó 4-ikén bucsuztak el a házi asszonytól s az Enston-állomásra hajtattak, avval a kifejezett szándékkal, hogy a liverpooli express-vonatra ülnek.
  Látták is őket együtt a perronon, de senki sem tudta, mi történt velük egész addig, mig mr Drebber hulláját meg nem találták egy üres házban, a Brixtoni-uton, több mértföldnyire Enstontól. Hogy mi módon került oda s milyen halállal mult ki? oly kérdések, amelyekre ez idő szerint még nem lehet felelni. Azt se tudja senki, hogy mr Stangerson hová lett... De örömmel halljuk, hogy mr Lestrade és mr Gregson, a két legügyesebb detektiv vezeti a vizsgálatot s az ő személyes buzgalmuk és tehetségük szinte bizonyos záloga annak, hogy rövid időn mindent megtudunk ebből a rejtélyes ügyből.
  A Daily News megjegyezte, hogy a gyilkosság kétségen kivül politikai büntény. Az a zsarnokság és a liberális eszmék gyülölete, mely a kontinentális kormányokat kivétel nélkül vezeti, Angliába kergetett egész sereg olyan embert, aki derék polgár lehetett volna hazájában is, ha nem üldözik szabadelvü és demokratikus eszméiért. E menekülteknek szigoru politikai törvényeik vannak s aki vét ezek ellen, halállal bünhődik.
  A rendőrség főtörekvése most az, hogy megtalálja mr Stangersont, az áldozat titkárát, s megtudjon egyet-mást a meggyilkolt életmódjáról, szokásairól, összeköttetéseiről. Nagy eredmény már az is, hogy megtalálták a házat, melyben lakott, - ezt a sikert mr Gregson, ez a kiváló detektiv érte el...
  Sherlock Holmes meg én együtt olvastuk e lapokat a reggeli alatt, s ugy láttam, hogy barátom igen jól mulat e sokféle furcsaságokon.
  - Nem megmondtam önnek, - szól aztán, - hogy akármi történik is, a Lestrade és Gregson dicsérete el nem marad.
  - Ez csak előleg; minden attól függ, hogyan végzik a dolgukat.
  - Ugyan dehogy! Higyje el, hogy ettől semmi se függ. Ha megfogják a gyilkost, ez tehetségük és fáradságuk érdeme lesz; ha nem fogják meg, akkor sajnálni fogják dicséretes fáradozásuk sikertelenségét. Akármit tesznek, az elösmerés mindig kijár nekik, mert régi igazság, hogy - Un sot trouve toujours un plus sot qui l’admire...
  - Mi a patvar ez? - kiáltottam föl hirtelen, mert e pillanatban zajosan fölfelé törtető lépéseket hallottam a lépcsőkön, a háziasszonyunk pedig bosszusan kiabált odakint.
  - Ez a Baker-utcai rendőrség detektiv-osztálya, - felelte Holmes komolyan.
  S alighogy kimondta e szavakat, féltucat rongyos, szurtos utcagyerek vonult be a szobába, - csupa válogatott, szemen-szedett, vásott suhanc, akiknek arcáról lesirt a furfang és szemfülesség.
  - Vigyázz! - rivallt rájuk Holmes hangosan.
  A féltucat suhanc oly katonás pontossággal sorakozott s oly mozdulatlanul állt, mint a cövek.
  - Jövőre, - folytatta Holmes parancsolóan, - csak Wiggins maga jőjjön föl jelentést tenni; ti többiek pedig odalenn várjátok meg őt... Nos, Wiggins, megtalálta?
  - Nem, uram, nem találtuk meg, - felelte az egyik suhanc.
  - Szinte gondoltam, hogy nem találják meg. De azért csak rajta, kettőzött buzgalommal kell utána járni. Itt van a mai nap zsoldja...
  Egy shillinget adott mindegyiknek s igy folytatta:
  - Most elmehettek, de legközelebb jobb hirrel jőjjetek vissza!
  Intett a kezével, mire a suhancok sarkon fordultak, leszaladtak a lépcsőn, nemsokára az utcán hallottuk vidám kiabálásukat.
  - Egy ily furfangos suhanc többet tehet, mint féltucat detektiv, - jegyezte meg Holmes. - A „hivatalos közeg” puszta láttára elnémul minden ajk. Ezek a fickók ellenben befurakodnak mindenhová, mindent meghallanak, kiszimatolnak. És éles eszük is van, csak szervezni kellene őket.
  - Ebben a brixtoni esetben foglalkoztatja őket? - kérdeztem Holmestől.
  - Most igen; van egy körülmény, amit egész bizonyosan szeretnék tudni... Halló!... Na, most mindjárt fura dolgokat fogunk hallani... Amott jön Gregson, a tulsó félen, s az arca szinte sugárzik a dicsőségtől... Azt hiszem, egyenesen idejön... Ugy van: megállt a kapu előtt...
  A csengőt hevesen megrántották, s pár pillanat mulva Gregson hármasával ugrálta át a lépcsőket s bombaként tört be hozzánk.
  - Kedves barátom, - kiáltott föl, melegen rázva, szorongatva Holmes kezét, - gratuláljon nekem!... Megoldottam a rejtélyt! - Oly tiszta és világos az ügy, mint a nap!
  Ugy rémlett, hogy Holmes arca elborul egy pillanatra.
  - Ön hát azt hiszi, - kérdezte vontatva, - hogy megtalálta a helyes nyomot?
  - A helyes nyomot?!... Oh, az még semmi; már a gyilkos is megvan és pedig zár alatt!
  - S mi a neve?

  eBook a Digi-Book kiadásában

 • Cikkszám
  9789633641460
Webáruház készítés