Új jelszó kérése
Összehasonlítás
E-könyv és e-book
Toplista

Fizetési megoldás
Házhozszállítás

Termék részletek


Wilkie Collins: A jóslat_MOBI

Wilkie Collins: A jóslat_MOBI
540 Ft

TARTALOM

Első fejezet: A kuruzsló.
Második fejezet: A számok.
Harmadik fejezet: A tanácskozás.
Negyedik fejezet: A győztes.
Ötödik fejezet: A bálterem.
Hatodik fejezet: A szerelem.
Hetedik fejezet: Politika.
Nyolcadik fejezet: A figyelmeztetés.
Kilencedik fejezet: Hivatalos titkok.
Tizedik fejezet: A szökés.
Tizenegyedik fejezet: A hajsza és a találkozás.
Tizenkettedik fejezet: Befejezés.

 • Részlet az e-könyvből:

   

  A külseje után itélve, Bowmore úr olyan embernek látszott, akit mozgalmas élete, gondjai nagyon megviseltek és korán kimerítettek. Szeme volt egyedül az, amiben leánya hozzá hasonlított. Alakja és szine teljesen olyan volt, mint a leánya szeméé, csak a kifejezés különbözött. Az atya tekintete folyton nyugtalan, fürkésző és bizalmatlan volt. Nyoma sem volt benne annak a nyiltságnak és szelidségnek, amely oly bűvössé tette a lány tekintetét. Olyan ember, akinek kedélyét a világban tett szomoru tapasztalatok elkeserítették s felebarátaiba vetett bizalmát megrenditették - ilyen emberre vallott Bowmore úr külseje.
  Udvariasan fogadta Linwoodot, de meglátszott rajta, hogy gondolatai másfelé kalandoznak. Olykor-olykor elfordította nyugtalan tekintetét a vendégről s rászegezte egy nyitott levélre, amelyet kezében tartott.
  Charlotte, aki megfigyelte atyját, rámutatott a levélre.
  - Rossz hírt kaptál, papa? kérdezte.
  - Borzasztó hireket! felelt Bowmore. Borzasztók e hirek, gyermekem, minden angol emberre nézve, aki becsüli az ősök által kivivott szabadságokat. Tudósítóm olyan ember, aki a miniszterek bizalmasa, folytatta, Linwoodra tekintve. Mit gondol uram, milyen eszközhöz akar a kormány folyamodni, hogy végét szakítsa a nép általános nyomorának, amelyet egy gyalázatos és szükségtelen háború idézett elő? Erőszakhoz, Linwood úr; kényuralom az az eszköz, ebben a szabad országban! A jövő héten, uram törvényjavaslatot fog bejelenteni a kormány, a Habeas-Corpus akta hatályon kivül helyezése iránt!
  Mielőtt Linwood kifejezést adhatott volna annak a benyomásnak, amelyet e kijelentés gyakorolt rá, Charlotte ártatlanul oly kérdést intézett atyjához, amely ezt fellázította.
  - Mi az a Habeas-Corpus akta, papa?
  - Nagy Isten! kiáltott Bowmore, lehetséges volna, hogy az egyik gyermekem hajadonná növekedett és semmit sem tud az angol szabadság palladiumáról? Oh, Charlotte! Charlotte!
  - Nagyon sajnálom, papa. Ha megmondod, soha sem felejtem el.
  Bowmore tiszteletteljesen levette a kalapját, mintegy valamely láthatatlan Habeas-Corpus aktát köszöntve. Azután némi atyai szigorral kézen fogta a leányát s hangja reszketett a felindulástól, mialatt így beszélt:
  - A Habeas-Corpus akta, gyermekem, megtiltja az angol alattvaló letartóztatását, amíg törvény nem igazolja a letartóztatást. Még az uralkodó akarata sem akadályozhatja meg, hogy meg ne jelenjünk az ország bírái előtt s határozatukat ne kérjük arra vonatkozólag, vajjon letartóztatásunkat törvény igazolja-e.
  Ujra föltette kalapját.
  - Ne felejtsd el soha, amit most mondtam neked, Charlotte, szólt ünnepélyesen.
  - Nem venném le, uram, folytatta Linwoodhoz fordulva, soha a kalapomat, még a leggőgösebb kényúr jelenlétében sem, aki valaha trónon ült. De kalapot emelek annak a magasztos törvénynek a tiszteletére, amely biztositja az emberi szabadság sérthetetlenségét. Ha a parlament elfogadja ezt az elébe kerülő gyalázatos törvényjavaslatot, akkor a kormányzó férfiak bérelt kémeinek és árulóinak titokban beszerzett bizonyságai alapján börtönbe vethetik, sőt fel is akaszthatják az angol hazafiakat. Talán untatom önt, uram. Ön még fiatal ember; lehet, hogy a kormány viselkedése nem is érdekli.
  - Ellenkezőleg, szólt Linwood; a legszemélyesebben érdekel a kormány viselkedése.
  - Hogy-hogy? Milyen irányban? kiáltott Bowmore élénken.
  - Elhunyt atyámnak, felelt Linwood, volt valami követelése a kormánytól, a külügyi szolgálatban előlegezett kiadásaiért. Ez a követelés, amelyet a mostani kormány kifejezetten elismert, átszállt rám, mint örökösére. Az ügy rendezésére vonatkozó kérvényemet barátaim fogják beterjeszteni, akik meg is védhetik érdekeimet az alsóházban.
  Bowmore megragadta Linwood kezét s élénken megrázta.
  - Ilyen ügyben, aminőt említ, nem lehet elég sok barátja, akik támogatják, szólt. Van némi befolyásom nekem is, mint aki az alsóházon kívül képviselem a közvéleményt, s én teljesen szolgálatára állok önnek. Legyen szerencsém holnap s majd szerény asztalom mellett megbeszéljük az ön követelésének részleteit. Ma részt kell vennem a Hampden-egyesület gyülésén, ahol alelnök vagyok s ahol elő kell terjesztenem most azt az izgató hírt, amelyet levelem tartalmaz. Bocsásson meg, de holnap, ha viszontlátjuk, a legszivélyesebben fogadjuk.
  A szeretetreméltó hazafi mosolyogva búcsuzott lányától s azután eltünt.
  - Remélem, tetszik önnek az atyám? szólt Charlotte. Valamennyi jó barátunk azt mondja, hogy atyámnak a parlamentben volna a helye. Kétszer meg is próbált már bejutni. Rengeteg kiadása volt s mind a két ízben megbukott. Ügyvédünk azt mondja, hogy ha még egyszer megkisértené, bizonyosan megválasztanák. De nincs már pénzünk s gondolnunk sem szabad rá többé.
  Ha Linwood gyanakvó természetű ember lett volna, ebből a néhány őszinte szóból azonnal megértette volna, miért érdeklődik Bowmore az iránt, hogy fiatal barátja sikerrel érvényesítse követelését a kormánnyal szemben. Az olyan angol alattvaló, aki egy csomó készpénzzel rendelkezik, megbecsülhetetlen hasznára válhat egy másik angol alattvalónak, akinek nincs készpénze s aki rosszul érzi magát, ha nem ülhet a parlamentben. Csakhogy a derék Linwood nem volt gyanakvó természetü. Épen igazat akart adni Charlottenak, aki atyját gyerekhez illően magasztalta, amikor megjelent egy viseltes öltözetű inas oly üzenettel, amely mind a kettőjüket egyaránt meglepte.
  - Bervir kapitány jött búcsuzni, kisasszony s Bowmorené asszony arra kéreti, sziveskedjék a fogadóterembe fáradni.
  e-könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  978963398016X
Webáruház készítés