Új jelszó kérése
Összehasonlítás
Toplista

Fizetési megoldás
Házhozszállítás

Termék részletek


Szigligeti Ede: II. Rákóczi Ferenc fogsága_MOBI

Szigligeti Ede: II. Rákóczi Ferenc fogsága_MOBI
390 Ft
 • Részlet az e-Könyvből:

  RÁKÓCZI
  Érted ezt a Lulliáno-Kircherián-féle tant?
  LEHMANN
  Nem, de könyv nélkül tudom.
  RÁKÓCZI
  S ily ostobasággal gyilkolják eszünket!
  LEHMANN
  Hallgass, szerencsétlen!... Itt jön páter Knittelius; pedig tudod, mily hosszú fülei vannak.
  RÁKÓCZI
  Óh, bár ütne a szabadulás órája!
  LEHMANN
  Erre tart, tán észrevette, hogy másról beszélünk. (Fenn:) De úgy van, Francisce! Nabucodonozor király valódilag ökörré változott, úgy azonban, hogy ember is maradt. - Azt veted ellen, hogy eszerint szénát nem ehetett?
  KNITTELIUS
  Carissimi, miről disputáltok?
  RÁKÓCZI
  Tanulunk.
  LEHMANN
  Önnek halhatatlan munkáját, az “Országút”-at “minden tudományhoz és mesterséghez!”
  RÁKÓCZI
  Nabucodonozorról.
  KNITTELIUS
  A hetedik tézis incidens kuriózumát?
  LEHMANN
  Igenis, reverende pater.
  KNITTELIUS
  S tudjátok-e már tökéletesen?
  RÁKÓCZI
  Amennyire az emberi ész felfogni képes; mert tökéletes csak az Isten, a minden elvek első elve.
  KNITTELIUS
  Különösen kell tudnotok a Lulliana-tant és a Lulliáno-Kircheriánát.
  LEHMANN
  Méltóztassék kérdést tenni. (A könyvet nyújtja.)
  KNITTELIUS
  Nem kell; én ne tudnám saját munkámat. Carissime Lehmann, emlékszel a tizenegyedik tézisre?
  LEHMANN
  Igenis.
  KNITTELIUS
  Felelj tehát; hány ördög van a pokolban, és hány rossz ember lesz ott jövendőben?
  LEHMANN
  Ami az embereket illeti, több rossz ember lesz a pokolban, mint jó az égben; mert sok a hivatott, kevés a választott. Ami az ördögöket illeti: kevesebben lesznek a pokolban, mint angyalok az égben, mert a sárkány a csillagoknak csak egyharmadát rántotta magával.
  KNITTELIUS
  Praestanter, belőled laureatus lesz. Így kellene tudnod, Francisce, hogy egykor méltó tagja légy társaságunknak.
  RÁKÓCZI
  Óh, az én eszem nem oly fogékony!
  KNITTELIUS
  Most állj félre, de nem hét, hanem tíz lépésre, mert a hetes szám mindig vészthozó.
  RÁKÓCZI
  Igenis, reverende pater. - (Félrevonul.)
  KNITTELIUS
  Nos, van mondanivalód, Carissime?
  LEHMANN
  Óh igenis, Rákóczi tegnap este kétszer mondá: “Bizony Isten!”
  KNITTELIUS
  Borzasztó! És egyebet?... egyebet? - Vajon igaz akaratja-e pappá lenni?
  LEHMANN
  Fél, hogy nem veszik be a jezsuiták közé; s akkor, azt mondá: kétségbeesésből dominikánus lesz.
  KNITTELIUS
  (örömmel) Azt mondá?... Azt mondá? (Komolyan:) Mindjárt megpirongatom, hogy az Isten nevét hiába vette. - Menj tíz lépésnyire.
  LEHMANN
  (megy; félre) Tudtam, hogy ezt örömest hallja.
  KNITTELIUS
  Francisce!
  RÁKÓCZI
  (lesütött szemmel lassan hozzá lép) Parancsol, reverende pater?
  KNITTELIUS
  Nem tudsz semmit Lehmannról?
  RÁKÓCZI
  Óh igen... Ma azt mondá: “Vigyen el az ördög!” - Ez nagy vétek!
  KNITTELIUS
  Borzasztó vétek! De nem beszélt-e családjáról?
  RÁKÓCZI
  Reverende pater, nem tagadhatom, Lehmann és én ritkán beszélünk egyébről, mint Lulliánus- és Kircheriánusról; mert mi nem szenvedhetjük egymást.
  KNITTELIUS
  (félre) Éppen azért adtam társadul. És miért ez ellenszenv?
  RÁKÓCZI
  Reverende pater, ön mindig csak őt dicséri, s én nem tudom utolérni sem Aristotelesben, sem Ciceróban; ezért gyűlölöm - halálból gyűlölöm!
  KNITTELIUS
  Ne aggódjál amiatt, fiam: tanuld te csak az én - “Országut”-amat “minden tudományhoz és mesterséghez”, s te tudni fogsz mindent. De mit látok? - Hihetek-e szememnek? Mily magas vendég lép körünkbe! Vonulj társaidhoz! Én elébe sietek!

  MÁSODIK JELENET
  Kolonits, előbbiek
  KNITTELIUS
  Ah, eminenciád egész ide lealázza magát?
  KOLONITS
  Növendékei között akartam meglepni.
  KNITTELIUS
  Az ambulatóriumot tartjuk. Post mensam stabis...
  KOLONITS
  Hogy van gyámfiam, Rákóczi?
  KNITTELIUS
  Parancsolja ide hívnom?
  KOLONITS
  Még nem, páter. Szóljunk őszintén, s én felelőssé teszem önt minden szaváért. Ön tudja, mily fontos e fiú ügye. Úgy hiszem, elmondám ősei történetét?
  KNITTELIUS
  Óh igen; apja, nagyapjai, szépapjai, dédapjai, nagybátyjai mind, mind dühös pártütők, felségárulók valának felséges császárunk ellen.
  KOLONITS
  S részint vérpadon bűnhődtek. Hogy e gonosznak elejét vegyük... nehogy jövendőben ezen fiú által, kinek mintegy vérében van a lázadás... mondom, nehogy ezen fiú által ismét megháboríttassék Magyarország nyugalma, s a polgári háború meduza-arcától kelljen rettegnünk... s nehogy az eretnekek ezen népszerű név alatt zászlót emelhessenek az egyedül üdvezítő hit ellen... mondom, ezen fiúban már csírájában el kelle fojtanunk a gonoszt. Miután a császár legyőzte Thökölyt... e fiú anyját, Zrínyi Ilonát egy bécsi klastromba zárattuk leányostul, a fiút pedig tizenkét éves korában önnek adtuk át. Mondja, megfelelt-e várakozásunknak?
  KNITTELIUS
  A cél megszentesíti az eszközt. - Ezen elvből indulván ki, hogy a fiúban a gonosz pártütési ösztönt eloltsam, egészen eminenciád instrukciói szerint neveltem őt. Bizonyossá tehetem eminenciádat, hogy a fiú oly tudatlan, oly együgyű, oly korlátolt elméjű, oly vakbuzgó, - hogy szinte öröm ránézni. Méltóztatik ismerni az én híres munkámat, melynek címe: “Országút minden tudományhoz és mesterséghez”? Ez valódi labirintus, melynek tekervényes útjain a nagyobb elme szellemi virágokat, s a legízletesebb gyümölcsöket szedheti, - a korlátoltabb pedig örökre és mindörökre eltéved. Bizonyossá teszem eminenciádat - ő mindörökre eltévedt.
  KOLONITS
  S hogy vagyunk a papsággal?
  KNITTELIUS
  Célt értem; ő jezsuita lesz.
  KOLONITS
  Eszerint ön remekelt?
  KNITTELIUS
  Hízelgek magamnak. Képzelheti eminenciád, mily büszke vagyok művemre! Társaságunkba vagy szép, vagy okos, vagy gazdagot veszünk fel.
  KOLONITS
  S ön hová sorozza őt?
  KNITTELIUS
  A gazdagok közé.
  KOLONITS
  S nem tudja ön, hogy pártütés miatt apja jószágát konfiszkálták?
  KNITTELIUS
  Igen, de tudom, hogy eminenciádnak csak egy szavába kerül, s ősi birtokait visszakapja - tudniillik, hogy társaságunkba lépvén, ama sok szép birtok szerzetünkre szálljon; szerzetünkre, melynek eminenciád is tagja, pártfogója.
  KOLONITS
  Ha ön igazat szól, biztosíthatom, hogy birtokai visszaadatnak. Szólítsa ide, magam akarom kihallgatni.
  KNITTELIUS
  Francisce! - Őeminenciája parancsol veled.
  RÁKÓCZI
  (előlép) Legnagyobb boldogságom jótevőmet tisztelhetni. (Kezét csókolja.)
  KOLONITS
  Nevezz gyámapádnak, mert büszke vagyok rád. Meg vagyok veled elégedve, kedves fiam.
  RÁKÓCZI
  Szabad-e áldásáért esedeznem?
  e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633642443
Webáruház készítés