Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Termék részletek


Sebők Zsigmond: A bogarak háborúja_EPUB

Sebők Zsigmond: A bogarak háborúja_EPUB

Sebők Zsigmond a huszadik századi magyar gyermekirodalom atyja, megalapozója, máig ható alkotója. Olyan ikonikus figurákat és mesehősöket köszönhetünk neki, mint Dörmögő Dömötör. A bogarak háborúja című meséskönyve sokkal inkább szórakoztató meséskönyv, mint háborús regény... Persze ezt csak a cím alapján gondolhattuk volna. A hangyák (akár vörös, akár fekete színűek) bármely néppel, nemzetiséggel behelyettesíthetők, ekként nemcsak gyermekeinknek, de még nekünk, felnőtteknek is ad útmutatót.

 • Részlet az e-könyvből:

   

  - Jó napot, Piczi!
  - Adjon Isten, Iczi!
  Két hangya üdvözölte egymást ilyen szívesen. Az egyik volt Iczi a kőműves a másik Piczi az ács.
  - Mi szél hoz erre téged? - kérdezte Iczi.
  - Gerendának való alkalmas fát keresek. Hát te miben sántikálsz?
  - Én pajtás, felelt Iczi, - téglának való agyagért járok. Tudod, hogy most építjük az új kaszárnyát.
  - Már megkezdődik az építés? - csodálkozott Piczi. - Azt hittem, hogy amíg mi a főiskola épületével el nem készülünk, addig a kaszárnyába bele nem kezdtek.
  - De belekezdünk. A kormány tegnap elhatározta, hogy nem halogatjuk tovább az építkezést. Igaz, ni, meggyógyult már a lábad?
  - Kutyabajom. Úgy szaladok, mint a kengyelfutó. Nem tudod, jobban van már Pirinyó?
  - Az orvos nem sok jóval bíztat. Egyre csak hümmög, és írja a receptet. Hanem pajtás eleget beszéltünk már, gyerünk a dolgunkra!
  - Igazad van - mondotta Piczi, - Isten megáldjon!
  Egyszerre fölkiáltott Iczi:
  - Piczi! Érzed?
  - Mit?
  - A füstszagot.
  Piczi szaglászott kissé s így szólt:
  - Az ám. Mintha égne valahol.
  Kőfal meredt előttük, valami kertnek a fala. Iczi így szólt:
  - Gyerünk föl a falra. Onnan meglátjuk talán, hogy hol ég?
  Fölmentek a falra, ami elég gyorsan megtörtént, mert a hangyanép függőleges irányban is olyan gyorsan jár, mint vízszintesen. A fal tetején szétnéztek. Meglehetős távolságban füstfelhő gomolygott az égnek.
  - Az erdő ég, - mondotta Piczi.
  - Az ám, - szólt Iczi, aki a szeméhez ellenzőt csinált egyik lábával. - Még pedig alaposan ég. Azt hiszem, nekünk erről jelentést kell tennünk odahaza.
  Piczi habozott.
  - Hm, hátha megharagszik a mester, hogy parancsa ellenére üres kézzel kerülök haza, - mondotta tűnődve.
  - Én is tartok attól, hogy engem is megszid a pallér, de a haza java előbbre való a magam jóvoltánál. Hátha veszedelem hárul hazánkra, ha otthon későn tudják meg az erdőégést?
  - Persze, persze, a hazáért én is elviselek néhány ütleget.
  A két hangya erre minden erejéből a boly felé futott. Útközben több hangyával találkoztak. Mindenütt szorgalmasan folyt a munka. Az egyik kis barna munkás fűszálat cipelt, a másik homokot hordott, minden fordulónál csak egy porszemnyit, a harmadik fadarabkát, a negyedik valami kis héjat, az ötödik leveli bogarakat, a hangyák teheneit őrizte, a hatodik gyümölcsfélét cipelt a boly felé, néhányan egy beteg munkást vittek, aki munka közben megsebesült, mások hangyatojást cipeltek.
  És minél közelebb volt a boly, annál nagyobb volt a hangyák sürgése, forgása. A dolgozó hangyák rákiáltottak Iczire és Piczire:
  - Hé, hova olyan lóhalálában?
  A két hangya nem felelt, mert helytelennek tartotta, hogy csak pillanatra is szóba ereszkedjék valakivel, mielőtt el nem végezte azt, amit a kötelesség parancsolt. Az pedig azt kívánta, hogy a fontos hírt minél előbb és első sorban a felsőbbséggel közöljék.
  A hangyaboly kapujában állott az őr. Mérgesképű vitéz katona. Kardot rántott és érkezők torkának szegezte.
  - Mit kerestek itt, hé? - rivallt a két hangyára.
  - Engedelmet, vitéz katona uram, - feleltek ezek illendően, - be akarnánk menni a városba.
  A katona megvillogtatta kardját.
  - Be? - kérdezte csúfondárosan. - Csak így üres kézzel? Hol a teher? Mi? Rikszum, rekszum, odakünn tágasabb!
  - Nekünk sürgős dolgunk van odabenn, - mondotta Piczi.
  - Mi az a sürgős dolog?
  - Nagyon fontos hírt hoztunk.
  A katona leeresztette a kardját.
  - Hírt? - kérdezte. - Miféle hírt?
  - Csak a vezérnek mondhatjuk el.
  A vitéz közelebb lépett a két munkáshoz.
  - Ugyan, úgy-e? Olyan fontos a híretek? Nekem talán csak elmondhatjátok!
  - Senkinek a világon, a vezéren kívül, - mondotta Iczi. - És ha katona uram be nem bocsájt bennünket, felel azért, ha a késedelem folytán veszedelem éri a hazát.
  A katona meghökkent.
  - Tyű, millió hangyaleső! - kiáltotta. - Ilyen nagy dologban jártok? Tessék besétálni, nagyságos urak!
  A két munkás belépett a kapun a városba. A bejárat mellett egy szakasz katona állott. Ez volt a kapuőrség. Ha a hangyavárost ellenség támadja meg, a kapuőrség készen áll a harcra és addig föltartóztatja az ostromlókat, amíg a kaszárnyákból elő nem siet a hangya-hadsereg. A katonáknak nagyobb fejük van a munkás hangyákénál.
  Rajta, a káplár, aki az élükön állt, egyszerre nagyot kiáltott:
  - Vigyázz! Tisztelegj!
  A katonák kardot rántottak és tisztelegtek. Eszes ezredes úr közeledett. Nagyon jeles hangya volt. Külsejére nézve nem sokban különbözött a többi hangyától, csak abban, hogy ezredesi csákó volt a fején.
  - Nincs semmi baj? - kérdezte az ezredes.
  - Semmi, vitéz ezredes uram, - jelentette a káplár.
  - Jól van, fiaim, csak résen legyetek! - mondotta az ezredes, és tovább ballagott a szomszéd kapu felé, hogy végigjárja a város valamennyi kapuját: vigyáz-e az őrség? Eszes ezredesre volt bízva ugyanis a város kapuinak védelme.
  Iczi meg Piczi sietve ment be a városba. A főutca melybe betértek, népes volt. Sok hangya úr, és hangya úrnő sétált az utcán; ezek abban különböztek a munkásoktól és a katonáktól, hogy kisebb volt a fejük, de csinosabb a ruhájuk, meg szárnyuk is volt. A szárnyukat persze nem használták, mert a hangyaváros a föld alatt volt.
  A hangya úrnők előtt egy vagy két kis hangya ment. Volt olyan hangyanéni is, aki mellett egy munkás hangya fehér hangyabábot vitt. A báb a hangyák pólyásbabája. Nem az anya vagy a dajka pólyázza be a hangya-bábot, hanem a természet. Enni sem kér a hangyabáb, de megkívánja, hogy dajkálják és sétáltassák, mert különben elpusztul. Dajkájuk a napvilágra is gyakran kiviszi a bábot és a réten sétáltatja. (Nem láttatok hangyát, amint valami gömbölyű fehérséget cipel? Ez a hangyadajka, amint sétáltatja a bábot; mert az a fehérség báb és nem, mint hiszik, hangyatojás.)
  Az egyik hangyagyermek odafordult anyjához:
  e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633983959
Webáruház készítés