Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Összehasonlítás
E-könyv és e-book
Toplista

Fizetési megoldás
Házhozszállítás

Termék részletek


Rudyard Kipling: Három katona_EPUB

Rudyard Kipling: Három katona_EPUB
890 Ft890

Kipling az egygondolatú író. És ez a gondolat: Anglia. A földet átfogó angol erő, angol hatalom, fény és tudás. Indiában, Bombay-ben született - s mint egy előretolt őrszem, minden sejtjében és egyetlen pillanatra nem szűnően érezte angolságát. A könyvekben, amik a Jungle Book-ra következtek, a Kim-ben, a számlálhatatlanul sok és gazdag novellában, a remek útirajzokban, a vidám és kemény Kaszárnyadalok-ban, és a vakság tájaira elvezető, különösen szép Elborult világ-ban, s prózai kötetei egy legjelentősebbjében, a tiszta realizmusú és tiszta mosolygású Három katoná-ban talán nem jutott el a szenvedés és öröm, a sírás, a szorongás, a felszabadulás minden emberi égtájt megmutató magaslataira - nem juthatott el, mert megkötött ember volt. Az egyetlen gondolathoz kötött ember. Mert angol volt. (Illés Endre)

 • Részlet az e-könyvből:

   

  - Egyszer egy nap, amikor rémisztőén lusták vótunk, másképpen meg se merték vóna próbáni, az ezred,a tiszturak meg a fehér népség, színházot akart jácconi. Látott mán ollat az úr; jó mulatság ez azoknak, akik az utósó sorokba űnek és a csizmájukkal dobognak az ezred tiszteletire. Az én dógom avvót, hogy a kulisszákot tologassam, az egyiket előre, a másikat hátro. Könnyű dolog vót ez, sör vót elég, meg ott vót az a lány is, amellik a tisztek kisasszonyait őtöztette, - meghót szegény tizenkét évvel ezelőtt. Jáccottak valami színdarabot, úgy hítták, hogy A szerelmesek, bizonyosan hallott mán rúla az úr, és az ezredes úr lányo valami szobalány vót benne. A kapitány úr neve vót Broom - Spread Broomnak hítták a színdarabba. Akkor osztán ollat láttom, amillent még sohase láttom, és ebbű láttom, hogy nem úri embör az. Furtonfurt együtt vótak űk ketten, sugdolóztak a kulisszák mögött, akiket tologattam és eccer-másszor hallottam, amit mondtak, mer bizony szerettem vóna megkefélni egy kicsit. Mindétig arra akarta rávenni, hogy egyezzen bele valami huncut tervibe; a szegény kisasszonyka nem akart kötélnek áni, de bizony nem vót nagyon erős az akaratába. Azon csudákozok csak, hogy a két fülem nem nyőtt meg egy rőfnyire a nagy hallgatózásba. De én csak magam elé níztem, tologattam a kulisszákot előre meg hátra, mer hát ez vót a kötelességem, s a tiszt kisasszonyok aszonták egymásnok, nem gondúták, hogy odáig ér a fülem : «Micsoda heles fiú ez a Mulvaney káplár!» Mer akkor káplár vótam. Azután később letettek, no de sebaj, akkorába káplár vótam.
  - Hát bizony, ez a szerelmes-ügy umment, minta színházbo, és az lett belüle, amit sajdítottam, - amíg próbágatták a színdarabot, láttom, hogy azokketten - az a huncut meg az a butácsko lány - meglógtak.
  - Mit csináltak? - kérdeztem.
  - Meglógtak! Az urak aszongyák, hogy megszöktek. Én aszondom, hogy meglógtak, mer, hogyha a dolog nem böcsületes, tisztességes és rendes, akkor bizisten ocsmány, piszok dolog elrabúnyi egy ember egyetlen gyerekit, aki nem tudja, mit csinál. Egy őrmester beszélt nekem eccer az illen meglógásrú. Aszonta, hogy…
  - Maradj csak a kapitányná, Mulvaney - mondta Ortheris, - az őrmester dóga köll a fenének.
  Mulvaney tudomásul vette a rendreutasítást és folytatta:
  - Tuttam, hogy az ezredes úr nem bolond, meg én se vagyok az, mer hát hogy én vótam a legkülönb legény az ezredbe, az ezredes úr meg a legkitűnőbb tiszt egész Ázsiába; amit ű mondott vagy amit én mondtam, az ollan vót, mint a szentirás. Mi tudtuk, hogy a kapitány ur rossz ember, de én még többet is tudtam, mint az ezredes ur. Bizony inkább a pofájába vágtam vóna a puskám agyát, de nem engedtem vóna meg neki, hogy elloptya azt a lányt. Tudja az isten, elvette vóna-e; ha meg el nem veszi, nagy szívbánota lett vóna belüle a szegény lánynok, meg fene nagy «skandalum». De biz én sohase emeltem a kezemet a föllebbvalóm ellen; ez igazán csuda vót, ha meggondolom.
  - Mulvaney, már hajnalodik, - szólt Ortheris - s még nem jutottunk közelebb a históriádba, mint amikor az elejin vótunk. Add ide a dohányzacskódat. Az enyém csupa por.
  Mulvaney odaadta a dohány zacskót és ő újra megtöltötte a pipáját.
  - A próbánok vége lett, és mivelhogy kiváncsi vótam, elbújtam, mikor a tologatásnok vége lett s meglapútam, mint egy varangyos béka, egy pingált falusi ház mögé. Ott sugdolódzva beszégettek, a lány reszketett és tátogatott, mint egy most fogott hal.
  - Biztos, hogy megvan a manőver terve - mondta ű, vagy más valami illesfélét.
  - Ollan biztos, mint a halál, - mondta a kisasszony - de félek, hogy rettenetesen fáj majd az apámnok.
  - A fene egye meg az apádot - mondta ű, vagy legalább valami illesmit gondút, - a dolog pompáson el van intézve. Dsungi hajtja a kocsit, ha mán mindennek vége lesz, s te elgyüssz az álomásro, nyugodtan és jókedvűen, hogy elérgyük még a kétórás vonatot és én is ott leszek a te holmiddal.
  - Ajnye, - gondútam magamba - akkor egy feketecseléd is benne van a dologba!
  - Veszedelmesen rossz dolog egy illen feketecseléd. Sohase legyen vele semmi dógod. Akkor osztán elkeszte babusgatni, azután osztán elmentek a tiszturak, meg a tiszti hölgyek és leótották a lámpásokat. Hogy megértsd a szökés módját, azt is tunni köll, hogy mikor annak a bolondságnak, a Szerelmesednek vége lett, még jáccottak valami kis darabot, amit úgy hittak, hogy A párok - valami párok vagy mi a fene. A lány ebbe is jáccott, de az ur nem. Úgy sajdítottam, hogy az első darab után mén ki a lány holmijával a stációra. Az a holmi birizgált engem, mer tuttam, hogy egy kapitánynak tilalmas dolog valami truszó-val a hóna alatt járkálni, még rosszabb dolog, mint elhanni a zászlót, amint később rebesgették.
  - Várgy csak, Mulvaney, mi az a truszó? - kérdezte Ortheris.
  - Műveletlen ember vagy, tezsvér. Amikor egy lány férhő mén, minden vacaktyát, ami van, azt úgy híják, hogy truszó, az az ű hozományo. Még akkor is, hogyha megszökik a hadsereg legnagyobb bitanggyával.
  Én má mos megcsinyátom a hadi tervemet.
  e-könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633985045
Webáruház készítés