Új jelszó kérése
Összehasonlítás
E-könyv és e-book
Toplista

Fizetési megoldás
Házhozszállítás

Termék részletek


Richard Specht Berger Valentin úr orra MOBI e-könyv

Richard Specht Berger Valentin úr orra MOBI e-könyv
890 Ft

TARTALOM

Vigyázat! Felvétel!
A telefon megszólal
Ifjúság, cirkusz és film
Kati asszony vendéget jelent be
Beszélgetés a szerelemről és az orrokról
Hipnózis és pofonok
Céllövölde a Práterben
A hétköznap álarcában
A porcelánkutya
Beszélgetés arról, hogy az ember néha elveszti magát
A sötétség órája
Castel-Franco madonnája
Színház a törvényszék előtt
Jó levegő, friss tej és boldog szerelem
Anya, apa és fiú
A megváltozott ember tragikomédiája
Menekülés az éjszakába

 • Részlet az e-könyvből:

   

  Színház a törvényszék előtt

  Doktor Philipp Nadler bíró úrnak nagy napja volt: ma kezdődik az AFAG pöre Valentin Berger ellen. A bíró végignézett a tárgyalótermen s megállapította, hogy a terem még sohasem volt olyan zsúfolt, mint ma. Az is bizonyos, hogy soha még nem vezetett tárgyalást hasonló hallgatóság előtt: itt volt az egész bécsi filmvilág és sok külföldi filmcsillag, akiknek vagy dolguk volt Bécsben, vagy pedig egyenesen azért jöttek ide, hogy részt vegyenek a tárgyaláson, amelynek számukra nagy elvi jelentősége volt. Közülük többet, mint szakértőt, hivatalosan idéztek meg. Nagy számban voltak képviselve a színészek, a színigazgatók, rendezők, kritikusok, festők, újságírók és az úgynevezett jó társaság semmittevői, akik itt akarták összegyűjteni az őszi szezon pletykaanyagát és most olyan szemtelen arccal néztek maguk elé, mintha az ítélet kizárólag tőlük függene.
  Egy ismert újságíró rossz szójátékokkal traktálta doktor Boas Liebermannt, aki ugyan őszintén undorodott az ilyesmitől, de miután szeretett jóba lenni a sajtóval, dicsérően mosolygott
  - Ön valóban szellemes, kedves szerkesztő úr, - a tárgyalóteremben csakúgy, mint a színházban.
  Az újságíró vállat vont.
  - Az ember megteszi, amit tehet, de a zsidó konkurencia egyre erősebb.
  Mint fajtiszta árja különösen büszke volt arra, hogy zsidó kollégáit fejhosszal verte a zsargon használatában. Az ügyvéd már menni akart, amikor az újságíró visszatartotta:
  - Nézze csak, tanácsos úr, azt mondják, hogy ez a dolog nem kóser... Valami nőszaga van a dolognak... A Grüe vagy a Petrini? Különben - nekem légyen mondva.
  Szerencsére belépett a tanácselnök és a két szavazóbíró s a hirtelen támadt csend felmentette az ügyvédet a válaszadás kötelessége alól.
  A tárgyalás kezdete éppenséggel nem volt szenzációs. Nadler udvari tanácsos először a felperes képviselőjét szólította fel arra, hogy indokolja a panaszt, amely lényegében csupán kártérítést követelt, azonban részleteiben és motivációjában egészen különös esetté nőtte ki magát, amely a felperesi képviselő tagadhatatlanul logikus fejtegetései szerint a szerződésszegésnek szokatlan esete volt.
  - A filmtársaság egészen más szempontból szerződteti művészeit, mint a színház, - mondotta doktor Buchenwald világos, de kissé száraz beszédében. - A hang erőssége és színezete, a szereplő lelki konstellációi, idegen egyéniségek átélésének képessége s azok a finom részletek, amelyek annyira fontosak a színpadi művésznél, a filmszereplőnél a második sorba kerülnek. Itt döntő jelentősége van a külső megjelenésnek, a testiségnek s mindenekfelett a mimikának. Ha az AFAG Berger Valentin urat annak idején ama külső kedvéért szerződtette, amelyet akkoriban viselt, természetszerűnek kell feltételeznünk, hogy szerződtetésének döntő feltétele ez a külső volt. Azok a szerepek, amelyeket Berger úr kapott, semmiképpen sem voltak a mindennapi életből vett, megszokott és ismerős figurák. Berger úr fantasztikus külsejének megfelelően a filmtársaság költséget és fáradtságot nem kímélve megfelelő szcenáriumokat dolgoztatott ki a legkiválóbb írókkal, más szóval: Berger úr testére, helyesebben arcára külön darabokat íratott. Berger úr szokatlan külsejének óriási vonzóereje késztette a filmtársaságot arra, hogy rendkívül magas honoráriummal több évre magához kösse őt. A szerződés azonban azzal a ténnyel, hogy Valentin úr külseje megváltozott, illetőleg egészen hétköznapi lett, a filmtársaság számára teljességgel értelmetlen és értéktelen lett. Igaz ugyan, hogy a szerződésben nincs szó Berger úr külsejéről, de Berger úrnak feltétlenül tudnia kellett erről a hallgatólagos megállapodásról. Ha pedig bekövetkezett az a nem várt eset, hogy a művész az igazgatóság előzetes értesítése nélkül külsejét ilyen radikális és jóvátehetetlen módon megváltoztatta s ezáltal kétségessé tette további működését, úgy vitán felül áll a társaságnak az a joga, hogy Berger urat szerződésszegésért beperelje. Bizonyítani akarjuk, hogy azt a szerepkört, amelyet Berger úr most vállalni akar, - a szerelmes fiatal színész szerepkörét - már hosszú idő óta nagyhírű művészek töltik be s nagyon bizonytalan és kétséges kimenetelű kísérlet lenne, ha most Berger úrral próbálkoznánk. Szakértőkkel fogjuk bizonyítani, hogy Berger úrnak többé nem áll módjában egy esetleg ügyesen felhasznált maszk révén sem, hogy visszahódítsa régi működési területét. Azt hiszem különben, hogy ő maga is be fogja ismerni: jelenlegi lényével nem tudja beleélni magát régi szerepkörébe. Alperes különben első levelében, amelyet az operáció után írt az AFAG igazgatóságának, kijelentette, hogy nem hajlandó többé eddigi szerepeit vállalni. Ezzel pedig hallgatólag beismerte, hogy szerződésszegést követett el.
  - Ohó! - kiáltotta most közbe dr. Liebermann.
  A felperesi ügyvéd azonban nem zavartatta magát.
  - A szerződésszegést, igenis, tényként kell elfogadnunk, annál is inkább, miután - mint már említettem - Berger úr nem közölte előzőleg a társasággal tervét s ilyen- módon lehetetlenné tette, hogy megfelelő preventív intézkedésekkel elkerülhessük azt a sok költséget, amely most bennünket fenyeget. Éppen ezért tisztelettel kérem a tekintetes törvényszéket, hogy a szerződésszegésre vonatkozó panasz elutasítását revideálni méltóztassék, másfelől pedig kötelezze a törvényszék az alperest százezer schilling kártérítésre és a peres eljárás költségeinek viselésére.
  A hallgatóság az utolsó szavakra felzúgott. Többen egészen hangosan adtak kifejezést bosszankodásuknak. Nadler tanácselnök a terem kiürítésével fenyegetőzött, majd megadta a szót doktor Liebermannak.
  Az ügyvéd felemelkedett helyéről, körülnézett a teremben, majd e hatásos rövid szünet után zengő baritonján beszélni kezdett:
  - Tekintetes törvényszék! Nem akarom tagadni, hogy igen tisztelt ellenfelem érvei valóban logikusak és hatásosak voltak. Ha a szóban forgó ügyet emberi szempontból éppúgy megértené, mint jogilag, úgy nem merném remélni, hogy ezt a különös pert megnyerjük. Így azonban nemcsak remélem, de tudom is, hogy az ítélet kizárólag az általam képviselt Valentin Berger úr mellett szólna. Mert a magas törvényszék nem engedheti meg, hogy itt a legszilárdabb jogokat megsértsék: a személyes megjelenés jogát és a boldogság jogát.
  - A szerződésszegés kérdésével nem is foglalkozom mindaddig, amíg igen tisztelt ellenfelem be nem bizonyítja, hogy védencem a szerződésnek melyik pontját sértette meg. Ha ugyanis a szerződés értelméhez, nem pedig betűihez ragaszkodunk, akkor meg kell mondanom: az APAG ugyan nem tudhatta előre, hogy Berger úr személyes megjelenése milyen változásokon esik keresztül, de ha írásban ragaszkodik akkori megjelenésének megőrzéséhez, akkor föltétlenül erkölcstelen szerződést kötött volna, amelynek a bíróság amúgy sem nyújthatott jogvédelmet. Ha az AFAG annakidején a szóban forgó szerződésben leszögezte volna: "ragaszkodunk hozzá, hogy Valentin Berger úr orra semmiféle változáson keresztül ne menjen, ellenkező esetben a szerződés érvénytelen", - úgy ezzel a ponttal megsértette volna a személyes megjelenés szabadságát s ezzel föltétlenül erkölcstelenné tette volna a szerződést. Ez az eset azonban egyáltalában nem következett be, mert hiszen ezt a pontot hiába keresnők a megegyezésben. Ha pedig a szerződés szövegéhez ragaszkodunk, úgy kiderül, hogy sehol még csak utalás sincs Berger úr akkori alakjának megőrzésére. Mindenesetre nyitva marad a kérdés: vájjon nem volna-e erkölcsileg helyesebb először valamely új működési területen kísérletezni ezzel a kiváló és híres művésszel, aki sok éven át' minden képességét az AFAG javára gyümölcsöztette, - mintsem ilyen érthetetlenül brüszk módon szakítani vele.
  - Arra kell kérnem az ügyvéd urat, hogy maradjon a per tárgyánál, - szakította félbe a bíró.
  - A per tárgyánál vagyok, nagyságos elnök úr. Itt ugyanis nemcsak egy elv győzelméről van szó, bármily fontos is ez az elv. Sajátos esetet kell itt eldönteni, amelyre akkor sem lenne alkalmazható a merev törvény, ha legjobb igyekezetünkkel akarnók alkalmazná. Ha indiszkrét akarnék lenni s kiteregetném a törvényszék előtt kliensem életét, mindnyájan igazat adnának nekem s nem tűrnék, hogy az életnek egy igazságtalanul meggyötört vádlottja kétszeres erővel érezze magán a sors justiz-mord-ját. - csak azért, mert abnormális létfeltételeit normális feltételekkel akarta felcserélni.
  - Térjünk a tárgyra, - mondotta a bíró másodízben.
  - Ezer örömmel, - felelte doktor Liebermann. - Most tehát más oldalról világítom meg a kérdést. Minden ember szabadon rendelkezik külsejével…
  - Ez igaz, - vetette közbe a felperesi ügyvéd - de ebben az esetben a társaságnak joga van eldönteni, hogy az ilyen módon megváltozott külsejű színész használható-e még számára.
  - A válasz nagyon éleselméjű volt, - felelte doktor Liebermann. - Azt azonban csak akkor lehet eldönteni, ha a szóban forgó művésznek alkalmat adnak, hogy megváltozott külsejét a siker megítélése szempontjából ismét a társaság rendelkezésére bocsássa. Ezzel azonban nincs eldöntve a kérdés: hol végződik a színész szabadsága, amellyel külsejét előnyösebbé, vagy a divatnak megfelelőbbé teheti. Hiszen ha következetesek alkarunk maradni, akkor ki kell jelentenünk: az a színésznő, aki a színházban vagy a filmnél elsősorban gyönyörű hajával bűvölte el a közönséget, nem vágathatja bubisra a frizuráját. Ennek megfelelően nem lenne szabad egy zavaró, de különben karakterisztikus anyajegyet sem eltávolítani. Hasonlóképpen tilos lenne valamely színész számára, aki személyes megjelenésével szuggesztív módon tudja az öregkort ábrázolni, Voronov felkeresése... Önök mosolyognak s a kérdést abszurdnak tartják, mert véleményük szerint az emberi szabadságot nem korlátozhatja ilyen veszedelmes mértékben a színész hivatásbeli kötelezettsége. De alkalmazzuk ezt az abszolút érvényűnek elismert tételt a mi esetünkre. Mintán Valentin Berger úr szerződésében egy általában nincs szó arról, hogy a szerződés megkötésekor fennállott külsőt a színésznek feltétlenül meg kell őriznie, - ugyan ki veheti rossznéven, ha ez a boldogtalan ember felhasználja a modern tudomány vívmányait, nem sokat habozik és nem sokat kérdezősködik, hanem megszabadul attól a kínzó testi deformitástól, amely egész ifjúságát elkeserítette. Ez az egész operáció teljességgel magánügy, itt nincs szó kötelességmulasztásról vagy gondatlanságról s a szerződésszegésről vagy kártérítési igényekről csak szívtelen formalizmus, nem pedig az emberi megértésen alapuló igazság beszélhet. Ennek az igénynek jogi alátámasztásáról annál kevésbé lehet szó, mert tanukkal fogom igazolni, hogy kliensem az operációból egyáltalában nem csinált titkot, ezt a tervét több kollégájával közölte, köztük Heinrich rendező úrral is, aki nyugodtan továbbíthatta volna az igazgatósághoz Berger úr elhatározását. Kérem a tekintetes törvényszéket, hogy a kártérítési igényt egész terjedelmében utasítsa el.
  A hallgatóság sorain a nagy beszédek befejeztekor mindig felmerülő moraj zúgott végig. A rajzolók nagy buzgalommal igyekeztek megrögzíteni a jelenlevő csillagok portréit, a gyorsírók egy pillanatra kifújhatták magukat, - megkezdődött a tanuk kihallgatása.
  ...Valentin mintha valami párnázott falú szobában ült volna, alig hallott a szócsatából valamit. A mondatok értelme összefolyt agyában. Semmiképpen sem értette meg, hogy miatta gyűlt össze itt annyi ember, az ő ügyében mérik össze éleselméjük fegyvereit a jog ismerői, - mindez egyszerre távoli és idegen lett. Valahogyan fontosabbnak találta, hogy Petra mögötte ül s hogy közömbösen kíváncsi ember között van valaki, aki hozzátartozik... és aki szereti őt.
  A leány előző este az övé lett. Valentinben nem volt annyi erő, hogy saját vágyódását továbbra is letiltsa s eltaszítsa magától ezt a fiatal teremtést, aki oly önzetlen gyengédséggel kínálta fel magát. Nagyot sétáltak akkor este a parkban, keveset beszéltek és sokat és kifejezően hallgattak s legfeljebb Bajazzo bukfencein mulattak, aki a legrejtélyesebb földalatti nyílásokban tűnt el és csaholva ajándékozta meg gazdáját egy-egy darab kővel, amelyet lihegve hozott a fogai között. Petra boldog szótlanságban csüggött Valentin karján. Egészen betöltötte az alkonyat komoly derűje s az a nagy testi és lelki melegség, amellyel a férfi közellétét fogadta. Amikor az 'útkereszteződéshez értek, ahol a Petra és Valentin lakásaihoz vezető útvonalak metszették egymást, a kutya nyílegyenesen Valentin lakása felé rohant. Petra és Valentin nevetve követték a vidám vezetőt, aki lógó nyelvvel várta a dicséretet Valentin házának kapujában. Petra szótlanul ment fel a lépcsőn s Valentinnal együtt lépett be a lakásba. Teát főzött és felszeletelte a sonkát s olyan természetességgel vonult be éjfél felé a hálószobába, mintha évek óta ő lett volna itt a ház asszonya. Valentin sem érzett különösebb meglepetést e pillanatban, - de megtelt valami derűs és nyugodt boldogsággal, mintha elkínzott életében most jutott volna el az első megnyugtató békés pillanathoz.
  e-könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789634740551
Webáruház készítés