Új jelszó kérése
Termék részletek


NagyE, SziniGy, TáboriK: A jó vidék_MOBI

NagyE, SziniGy, TáboriK: A jó vidék_MOBI
540 Ft

TARTALOM

Gentry-világ
A zenélő tök
Bácskai virtus
Ez aztán a rendelet!
A bácskai négyes
A harmadik
A civis a teátrumban
A nép ajkáról
A négylábu tudós
A drága csók
A furfangos földi
A törvény előtt
Az esküdtszék előtt
Vigéciáda
Cucilisták
Se igy, se ugy…
Magyar gseft
Falusi költészet
A téli fagylalt
Ég és föld
A bübájos szer
Egy betü
Az uraság meg a góbé
Vadászkaland
A vendéglőben
E’mmán döfi
Párbeszéd
A gondos jegyzőkönyv
Adófizetéskor
Ez is karriér!
A szilvamag
Az a fránya nimöt!
A főispánfi
Utazás a hegyek között
Vicinália
Csak finoman!
Az uj báró
Automobilia
Igaz, ami igaz
A magyar ur Bécsben
A paraszt hite
Ha a kalaut udvarias
A törvény nevében!
Az önérzetes fogadós
A ravasz biró
A vonaton
Rovancsolás
Vasuti jelenet
A siófoki templomok
Ripacséknál
Halotti beszéd
Műértelem
A pesti gavallér
Ez is élelmesség
Az istálló
Az akkurátus paraszt
Affér a hivatalban
A hitbuzgóság jutalma
A sertésvész

 • Részlet az e-könyvből:

   

  Utazás a hegyek közt

  Kocsin megy Szászrégen felé egy mérnök, olyan uton, amely csupa hegy-völgy. Székely fuvaros vitte, akinek két kis lovacskája vigan poroszkált, mikor lefelé kellett menni, de nagyon nehezen huzott, mikor a kaptató következett.
  Igy aztán egyszer, mikor leértek a völgybe és megint fölfelé kellett menni, igy szólt a mérnökhöz a fuvaros:
  - Szállj le, német.
  A mérnök szó nélkül leszállt és felgyalogolt a kocsi mellett. Fenn azt mondja a székely:
  - Ülj fel, német.
  Azontul igy ment ez végig. - Lenn a völgyben:
  - Szállj le, német.
  Fönn a hegyen:
  - Ülj fel, német.
  És Szászrégenig szabályosan váltakozott a szálljlenémet és az üljfelnémet, aszerint, hogy hegynek ment-e a kocsi, vagy völgynek.
  Megérkeznek Szászrégenbe.
  - Mi jár magának? - kérdi a fuvarostól a mérnök.
  - Két forint.
  Elővesz erre a mérnök a zsebéből husz hatost és két csomóba rakva őket, olvasni kezdi:
  - Ülj fel német, szállj fel német, ülj fel német, szállj fel német...
  Az „ülj fel” volt az egyik csomó, a „szállj le” volt a másik csomó. Mindenik csomóba tiz hatos jutott. Mikor aztán ki volt olvasva igy a két forint, fogta a mérnök az egyik csomót és odatolta a fuvaros elé, mondván:
  - Ülj fel, német.
  A másik csomót pedig besöpörte és zsebre vágta, mondván:
  - Szállj le, német.
  Azzal elment.

   

  Vicinália

  Egyre-másra államositják a helyiérdekü vasutakat: kiveszőfélben a történetek, melyek a „kávédaráló”-ról szólnak.
  Mint fehér hollót üdvözöljük hát ezt a vicinális történetet, melyet a Dunántulról kaptunk. Olyan helyi érdekü vasuton történt, amelyet még nem váltott meg az állam. Ezen a vonalon a forgalmat még a régi patriárkális csigalassusággal bonyolitják le.
  Megy, megy a kis vicinális, egyszerre csat megáll a nyilt pályán. Az utasok ijedten dugják ki fejüket az ablakon. Sehol semmi. A kalauz rohan előre a gép felé.
  - Mi az, mi történt? - kérdik tőle.
  - Semmi, kérem, semmi! Csak egy tehén. Nem akar lemenni a sinről. Mindjárt lekergetjük!
  Öt perc mulva elindul a vonat. Félóráig zakatol előre, akkor aztán megint megáll a nyilt pályán. Ijedtség, szaladgálás.
  Egy utas gunyosan szól oda a kalauzhoz:
  - Talán most egy másik tehén állja a vonat utját?
  Mire a kalauz, őszintén:
  - Nem uram. Most megint ugyanaz a tehén állott a gép elé...

  Benedek János mesélte el a másik vicinális-esetet:
  Vidéken volt dolga, olyan helyen, ahová csak vicinálison lehet utazni. Mikor visszafelé jön, siet, mert már háromnegyed három, s a vonat délután háromkor indult a menetrend szerint.
  Nagy lihegve érkezik az állomási épülethez, pontban hat perccel három előtt és rémülten látja, hogy a vonat prüszkölve indul kifelé az állomásról.
  Odarohan az állomásfőnökhöz:
  - Kérem, micsoda dolog ez? A vonat már elment, pedig még nincs is három óra!
  Épp készül dühöngeni, lármázni, igazságtalanságról beszélni, mikor a főnök mosolyogva nyugtatja meg:
  - Kérem, ne tessék félreérteni a dolgot. Ez még a reggeli nyolcórai vonat...

   

  Csak finoman!

  Egy kis vidéki város két helyi lapjának szerkesztője teljesen uj alapokra fektette a párbajozást. Feltalálták az egészségügyi párbajt, amelyet különben drótnélküli duellumnak is nevezhetünk.
  A párbajról két dokumentum jelent meg; az első az egyik, a második a másik helyi lapban.
  Az első számu dokumentum igy szól:
  „Uram! Uriember olyan pernahajderhez, mint amilyen ön, nem küld segédeket. Tekintse magát e soraim által felpofozottnak. Ezennel adok önnek jobbról egy pofot és balról egy pofot és adjon hálát az Istennek, hogy ez alkalommal nem nyultam még a botomhoz is, hogy önt megfenyitsem.”
  Erre a másik szerkesztő a következőket válaszolta:
  „Kitünő ellenfelem! Köszönöm önnek, hogy - bárcsak irásban - mindössze csak két pofont adott nekem és a botozásról lemondott. Engedje meg, hogy az inzultusra azzal válaszoljak, hogy ezennel hat revolverlövést röpitek az ön koponyájába. Abban a pillaatban, mikor levelem e részét elolvasta, tekintse magát halott embernek. Üdvözlöm a hulláját!”

   

  Az uj báró

  Az uj báró, akiről szó van, nemcsak uj báró, hanem uj keresztény is. Mint a bécsiek mondják: „Stehchrist.” Állt, mikor keresztelték.
  A tavaszt otthon tölti az „ősi kurián” és találkozik sétaközben a plébánossal. Az öreg főisztelendő megszólitja:
  - Méltóságos báró ur, valamit szeretnék kérdezni öntől.
  A báró nagy kegyesen:
  - Mi kell, főur?
  - Ön elkergetett a birtokáról két embert. Egy leányt meg egy legényt. Sirva jöttek hozzám. Mind a kettőt gyerekkora óta ismerem, tudom, hogy tisztességes emberek. Mi volt mégis az oka, hogy méltóságod elbocsátotta őket szolgálatából?
  A báró:
  - Tudja, főuram, ezek szerették egymást, de vadházasságban éltek egymással. Ezt pedig én nem türöm. Mint jó katholikus, szigoru vagyok az ilyen dologban.
  Az öreg plébános szeliden mondja:
  - Tudja, báró ur, majd ön is szelidebben fog gondolkozni az ilyesmiről, ha... oly sokáig lesz katholikus, mint én...
  e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633983904
Webáruház készítés