Új jelszó kérése
Termék részletek


Erhard Breitner Lélek-csere MOBI szórakoztató e-könyv

Erhard Breitner Lélek-csere MOBI szórakoztató e-könyv
890 Ft
 • Részlet az e-könyvből:

   

  Néhány hónappal később, amikor ezeknek a napoknak izgalma már régen elcsitult, a közvéleményt a felső tízezer köreiben történt újabb affér szórakoztatta. Úgy látszott, hogy az újságok ez alkalommal nem rendelkeztek alapos információkkal, - a tömeg azonban a rövid, töredékes tudósításokat is mohón falta s a maga fantáziájából is sokat hozzátett
  A hírek egy fiatal dollár-trónörökös öngyilkosságáról szóltak, akit egy napon élet- veszélyes állapotban találtak ágyában.
  Nyilvánvaló, hogy öngyilkossági kísérletről volt szó, amely majdnem sikerült. A fiatalember megmérgezte magát.
  A gyorsan odahívott orvosok mindent elkövettek, hogy az öngyilkosjelöltet megmentsék az életnek. Nagy fáradtsággal és odaadó ápolás után ez végre sikerült is.
  Nevét egy ideig elhallgatták, később azonban közölték. Az öngyilkos Charley Dodd volt a hatalmas konzervgyáros fia.
  Arról, hogy a vidám és gazdag fiatalembert milyen okok kényszerítették a végzetes lépésre, a legkülönbözőbb hírek voltak forgalomban. Sokan azt állították, hogy Charley Dodd egy reménytelen szerelmi históriába keveredett, mások pedig az angol arisztokrácia egyik női tagját emlegették, egy elvált asszonyt, aki már sok szívet tört össze.
  Igen sokan azonban azt hangoztatták, hogy a fiatalembernek semmi konkrét oka nem volt arra, hogy öngyilkosságot kövessen el s egyes-egyedül a blazírt életmód s az ebből következő unalom adta kezébe a mérget. Ezzel kapcsolatban igen sok újság patetikus cikkekben mutatott arra, hogy a felső tízezer morális alapjai az utóbbi évek során meginogtak, a szüntelen idegizgalmak hajszolása s az élvezetvágy tönkreteszi az ifjúság lelkierejét, amely így a legkülönbözőbb kísértéseknek esik áldozatul.
  Ez azonban még korántsem merítette ki a kombinációk tömegét Az úgynevezett jól informáltak azt hangoztatták, hogy Charley Doddnak hihetetlenül magas kártyaveszteségei voltak, amelyeket nem tudott kifizetni s így erkölcsi kényszernek tartotta az öngyilkosságot. Azok a lapok, amelyek ezt az utóbbi kombinációt tartották a legvalószínűbbnek, pontosabb adatokkal is szolgáltak s felsorolták azoknak a neveit, akikkel a fiatal Dodd állítólag játszott, játékbarlangok neveit emlegették, s végül azt írták, hogy mikor az öreg Dodd megtudta fia dolgait, ki akarta őt utasítani a házból.
  Természetesen senki sem tudott semmit. A riporterek csukott ajtókra találtak s a portás már a bejáratnál kijelentette, hogy Dodd úr legnagyobb sajnálatára nem tud fogadni senkit.
  Ez teljesen megfelelt a valóságnak. Az öreg Dodd, akit fiának öngyilkossági kísérlete megrémített, napjának nagyobb részét irodájában töltötte, ahol a vállalat vezérigazgatójával fontos és bizalmas megbeszéléseket folytatott
  Fia betegágyától sietett ide, miután az orvosok kijelentették, hogy nagyobb veszély most már nem fenyeget s ott tartózkodásának semmi célja nincs.
  Néhány izgatott óra volt már az öreg Dodd mögött Ugyanannak a napnak reggelén, amikor Charley Dodd inasa látszólag élettelenül találta az urát az ágyban s az egész házat fellármázta, az öregúr íróasztalán egy levelet talált.
  Búcsúlevél volt és egyben vallomás is. Charley Dodd bocsánatot kért szüleitől s egyben közölte velük, hogy aláírásával több váltó van forgalomban, amelyeknek összegétől az öreg Dodd megrémült
  Fogalma sem volt róla, hogy fiának mi célból volt szüksége ezekre az óriási összegekre. Tudta, hogy Charleynek költséges passziói vannak, de e célra kielégítő anyagi eszközök álltak rendelkezésére. Olyan excentrikus hajlamokról, amelyeknek kielégítése igazolhatta volna ezeket a roppant összegeket, az öreg Dodd nem tudott.
  Megoldhatatlanul titokzatos volt az egész - s a levél ezen a ponton semmiféle felvilágosítással nem szolgált.
  Csak az utóiratban volt egy sor, amely további következtetésekre adott támpontot: »... és adjátok át Gwendolyn Burridge-nak utolsó üdvözletemet. Ő jelentette számomra az életet s miatta kell most meghalnom. Úgy látszik tehát hogy Charley elhatározásában nemcsak a titokzatos váltók játszottak szerepet hanem Gwendolyn Burridge is, akit nyilván reménytelenül szeretett.
  A vezérigazgatóval való tárgyalások során az öreg Dodd area egyre komolyabb lett Most már nemcsak fiának öngyilkossági kísérlet ejtette kétségbe, hanem nyugtalanította vállalatának további sorsa is, amelynek forgótőkéjét a váltók kifizetése végzetesen megkisebbítette. Az aláírások el nem ismerése az öreg Dodd számára elképzelhetetlen volt; ez a lépés még növelte volna a botrányt ő pedig elsősorban ettől félt.
  Nem maradt tehát más hátra, mint vállalni a roppant anyagi kötelezettségeket anélkül, hogy a fizetés módozatairól fogalma lett volna.
  A szerencsétlen nap izgalmai azonban még nem értek véget Dodd irodájából azonnal öreg barátjához, Burridge-hoz sietett, aki nagy részvéttel és szeretettel fogadta őt. A két férfi ezután bizalmas beszélgetésre vonult vissza. Ez a beszélgetés nyilván nagyon viharos lehetett, mert egy félóra múlva az öreg Dodd kétségbeesve rohant ki az irodából s közölte, hogy Mr. Burridge-nak sürgős orvosi segítségre van szüksége, mert nyilván szélütés érte.
  Ezeket a részletekeit a nyilvánosság néma is sejtette. Mikor három nappal később az újságok közölték, hogy a híres Burridge Művek tulajdonosa haldoklik, mindenki megállapította, hogy az öregúr már hosszabb idő óta betegeskedett.
  Mr. Burridge többé egyáltalában nem nyerte vissza öntudatát. Az orvosok kíméletesen közölték Gwendolynnal, hogy a betegen a tudomány már nem segíthet s készüljön el atyja közeli halálára. Gwendolyn férfiasán fogadta ezt a hírt s ámbár komolynak, sőt deprimáltnak látszott, de megőrizte nyugalmát
  Crane professzor vigasztalni akarta a leányt s csodálkozva látta, hogy Gwendolyn milyen szilárdan fogadta a sorscsapást
  - Az ön bátorsága imponáló. Miss Gwendolyn - mondotta majdnem elismeréssel -, ön méltó leánya apjának. Valószínűleg utóda is lesz!
  - Bizonyára! - felelte a lány. - Papa már régen beavatott az üzletvitelbe s azt hiszem, az ő szellemében fogom tovább vezetni életének nagy művét. Hiszen erre neveitek.
  Crane professzor asszisztense, dr. Daughterry ott volt a haldokló ágyánál. A beszélgetés közben megjelent s komoly arccal közölte, hogy az utolsó pillanatok bekövetkeztek. Gwendolyn atyja ágyához rohant; abban a pillanatban ért oda, miikor az öreg úr lelkét kilehelte. Lehajolt a sápadt homlokhoz és megcsókolta.
  Egy órával később, mikor Crane professzor a halotti bizonyítványt személyesen állította ki, Gwendolyn az egyik szobában találkozott dr. Danghterryvel s felhasználta az alkalmat, hogy az orvos fáradságát megköszönje.
  - Most egyszerre igen nagy hatalmat kell vállalnia - mondotta dr. Daughterry. - Át kell vennie a Burridge Művek vezetését...
  - Minden tőlem telhetőt megteszek! - felelte Gwendolyn.
  - Nagyon érdekes lesz, amikor megkezdi a munkát... - jegyezte meg az orvos.
  Gwendolyn csodálkozva nézett rá.
  - Mit akar ezzel mondani?
  Az orvos akadozva felelt:
  - Semmi különöset... csak azt gondolom...
  - Beszéljen!
  - Nos, ha éppen tudni akarja... Érdekel a dolog, mert éppen ön az, Gwendolyn kisasszony, akinek most nemcsak egy nagy feladatot, de egyben nagy munkát is kell vállalnia. Azt hiszem, hogy a munkának valami fanatikus szeretetére lesz szüksége, hogy betölthesse azt a helyet, melyen eddig atyja állott.
  - És erre nem tart képesnek, mert asszony vagyok?
  - Ó, ez nem lenne ok rá! Hiszen szegény atyja önt arra nevelte, hogy utódja legyen. Közben persze történt egy és más...
  - Mi történt?
  Dr. Daughterry merően nézett a lányra s ajkai körül különös mosoly játszadozott. Aztán így szólt:
  - Azt hiszem, ön már nem az, aki volt. És kételkedem benne, hogy a jövőben különös kedve lesz a továbbépítésre, - talán inkább az ellenkezőjére!
  Miss Gwendolyn nyugodtan felelte:
  - Nem értem önt doktor Daughterry!
  Az orvos meghajolt:
  - Bocsásson meg és felejtse el, amit az imént mondottam...
  e-könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789634741909
Webáruház készítés