Új jelszó kérése
Összehasonlítás
E-könyv és e-book
Toplista

Fizetési megoldás
Házhozszállítás

Termék részletek


Edgar Allan Poe: A Morgue utczai gyilkosság_MOBI

Edgar Allan Poe: A Morgue utczai gyilkosság_MOBI
690 Ft

A Morgue utczai gyilkosság című mű ikonikus alkotása a világirodalomnak. Edgar Allan Poe ezzel teremtette meg az azóta is töretlen népszerűségű krimiirodalom alapjait. Mi ezzel a kiadással visszanyúlunk a múlt századi első magyar fordításhoz, hogy ne csak a történet maga, hanem annak szövege és nyelvezete is korhű legyen. A művet Király György klasszikus fordításában adjuk közre.

 • Részlet az e-Könyvből:

  Több más tanú a szomszédságból ugyanilyen értelemben tett tanúságot. Nem tudtak senkiről, a ki állandó látogató lett volna a házban. Azt sem tudták, vajjon L’Espanaye asszonynak és leányának van-e egyáltalában élő rokona. Az utczai ablakok redőnyei ritkán voltak nyitva. A hátsó ablakok mindig zárva voltak, kivéve egy tágas hátsó szobáét a negyedik emeleten. A ház jó állapotban volt, nem is rég építették.
  Isidore Muset, rendőr, előadja, hogy reggel három óra tájban hívták oda a házhoz, a hol húsz-harmincz embert talált a kapu előtt, a kik be akartak hatolni. Végre sikerült fölnyitni szuronnyal - nem feszítővassal. A munka nem nagy fáradságba került, mert kettős, vagyis szárnyas kapu volt és sem fönn, sem alul nem volt bereteszelve. A sikoltozás egyre hallatszott, míg a kaput feszegették és aztán hirtelen elhallgatott. Olyan személynek (vagy személyeknek) a kiáltása volt, a kik halálos veszélyben lehettek, éles, elnyújtott, nem pedig rövid és gyors sikoltozások. Tanu ment elől a lépcsőn. Mikor az első emeletre értek, két hangot hallottak hangos és haragos czivakodásban - az egyik durva, a másik élesebb - igen különös egy hang. Néhány szavát az előbbinek ki is tudta venni; francziául volt és biztosan nem származhatott nőtől. Meg tudta különböztetni a sacré és diable szavakat. Az éles hang csak idegentől eredhetett, de azt nem tudná megmondani, asszonyi vagy férfi hang volt-e. Nem tudta kivenni az értelmét, de azt hiszi, spanyolul lehetett. A szoba és hullák helyzetét úgy írta le, a hogyan azt tegnap hírül adtuk.
  Henri Duval, a szomszédos ezüstműves, előadja, hogy azok között volt, a kik elsőnek hatoltak be a házba. Általánosságban megerősíti Muset rendőr vallomását. Mihelyt betörtek a kapun, rögtön bezárták maguk mögött, hogy a tömeg be ne hatolhasson rajta, mert az emberek a késő éji óra ellenére, nagy számban csődültek össze. Tanu azt hiszi, hogy az éles hang olasz embertől származott, annyi azonban bizonyos, hogy nem francziától. Azt sem tudná megmondani, férfi hangja volt-e; lehetett asszonyé is. Tanu nem tud olaszul, a szavakat sem birta megkülönböztetni egymástól, de a beszélő hangsúlyozása arról győzte meg, hogy olasz volt. Ismerte L’Espanaye asszonyt és leányát, gyakran beszélt velük. Azt biztosan állíthatja, hogy az éles hang nem származhatott az elhunytak egyikétől sem.
  Odenheimer vendéglős, önként jelentkezett tanunak. Nem beszél francziául, tolmács közvetítésével hallgatták ki. Amsterdami születésű. Épen akkor ment el a ház mellett, mikor a sikoltozások hallatszottak. Néhány perczig - talán tíz perczig is tartott a zaj. Hosszas és hangos kiáltások voltak, - rémítően és fájdalmasan hangzottak. Azok közé tartozott, a kik behatoltak az épületbe. Megerősítette az előbbiek vallomását egy kivétellel. Megesküdött volna, hogy az éles hang franczia emberé volt. A szavak értelmét nem tudta kivenni. Élesen, gyorsan és egyenetlenül hangzottak, - mintha félelem vagy harag kifejezői lettek volna. A hang rekedtes volt - nem, annyira éles. Nem mondhatná egyáltalában éles hangnak. A durva hang ismételve azt mondotta: sacré meg diable; meg egyszer mon Dieu.
  Jules Mignaud bankár, a Deloraine-utczai Mignaud és Fia czég tagja. - Tanu, az id. Mignaud, kijelenti, hogy L’Espanaye asszony némi vagyonnal rendelkezett. Körülbelül nyolcz évvel ezelőtt, egy tavaszi napon folyószámlát nyittatott magának a bankban. Többször helyezett letétbe kisebb összegeket. Nem nyúlt soha a pénzéhez, kivéve három nappal halála előtt, mikor személyesen fölvett négyezer francot. Az összeget aranyban fizették ki és egy segéddel küldték haza.
  Adolphe Lebon, a Mignaud és Fia czég segéde, előadja, hogy a mondott napon, déltájban, hazakísérte L’Espanaye asszonyt a lakásba a négyezer franc-kal, a mely két zacskóban volt elhelyezve. Mikor ajtót nyitottak, L’Espanaye kisasszony lépett ki rajta, átvette kezéből az egyik zacskót, míg az öreg úrhölgy a másiktól szabadította meg. Tanú azután meghajolt és távozott. Nem látott senkit abban az időben az utczán, a mely rendkívül elhagyatott mellékutcza.
  William Bird, szabó, azt vallja, hogy azok közt volt, a kik behatoltak a házba. Tanu angol ember. Két éve lakik Párisban. Az elsők között volt, a kik fölrohantak a lépcsőn. Hallotta a czivakodó hangokat. A durva hang franczia embertől származott. Néhány szót meg tudott különböztetni, de már nem emlékszik valamennyire. Határozottan kivette ezeket: sacré és mon Dieu. Abban a pillanatban olyan zaj is hallatszott, mintha többen dulakodnának - lábdobogás és lökdösődés. Az éles hang igen erős volt, - erősebb a durvánál. Biztos felőle, hogy nem angol ember hangja volt, de lehet, hogy németé. Asszonytól is származhatott. Tanú nem ért németül.
  Az említett tanúk közül négyet újra kihallgattak; elmondották, hogy annak a szobának az ajtaja, a melyben L’Espanaye kisasszony hulláját találták, belülről be volt zárva, mikor be akartak hatolni rajta. Akkor már minden elcsöndesedett - semmi nyögés vagy másnemű nesz nem volt. Mikor fölfeszítették az ajtót, nem láttak senkit a szobában. Az ablakok mind az elülső, mind a hátsó szobában be voltak téve és belülről gondosan bereteszelve. A két szoba közti ajtó be volt csukva, de nem bezárva. Az ajtó, a mely az elülső szobából a folyosóra vezetett, be volt zárva, a kulcs belül a zárban volt. A folyosó elején volt egy kis, utczára nyíló szoba, a melynek ajtaját csak betámasztva találták. Ez a kamara zsúfolva volt régi ágyakkal, ládákkal stb. Ezeket gondosan félretolták és megvizsgálták. Nem volt egy talpalattnyi hely az egész házban, melyet apróra át ne kutattak volna. Seprűkkel végigtisztogatták az összes kürtőket. A ház négyemeletes volt padláslakással. A tetőn egy csapó ajtó gondosan le volt szegezve - évek óta nem járhatott arra senki. A czivakodó hangok és a szobaajtó fölfeszítése között eltelt időre nézve a tanúk különböző véleményen voltak. Egyesek három perczet - mások ötöt emlegettek. Az ajtón csak nagy-nehezen tudtak behatolni.
  Alfonzo Garcio, temetésrendező, előadja, hogy a Morgue-utczában lakik. Spanyolországi születésű. Azok között volt, a kik benéztek a házba; de nem ment föl a lépcsőn. Tanu ideges ember és attól félt, hogy az izgalom rá nézve kellemetlen következményekkel fog járni. Hallotta a veszekedő hangokat. A durva hang franczia embertől származott, bár nem értette meg, hogy mit mondott. Az éles hang angol volt, - arról meg van győződve. Nem tud angolul, de a kiejtésből következtet.
  Alberto Montani, czukrász, azt vallja, hogy az elsők között volt, a kik fölsiettek a lépcsőn. Hallotta a kérdéses hangokat. A durva hang franczia emberé volt. Néhány szót ki is tudott venni. A beszélő úgy látszik, korholó hangsulyozással méltatlankodásának adott kifejezést. Nem értette meg az éles hangon kiejtett szavakat, az illető gyorsan és egyenetlenül beszélt. Azt hiszi, orosz lehetett. Különben megerősíti az általános tanúvallomásokat. Tanu olasz származású. Sohasem beszélt életében oroszszal.
  Több tanu, a kiket újra kihallgattak, azt vallotta, hogy a negyedik emelet összes szobáinak kürtői sokkal szűkebbek, semhogy emberi lény keresztül hatolhatott volna rajtuk. „Seprű” alatt hengeralakú keféket értettek, a milyeneket a kéményseprők szoktak használni. Ezekkel a seprükkel végigkotorásztak minden kürtőt a házban. Semmiféle hátsó lejárat nincsen, a melyen valaki távozhatott volna, mialatt az emberek fölsiettek a lépcsőn. L’Espanaye kisasszony holtteste olyan erővel volt belekényszerítve a kürtőbe, hogy csak négy-öt ember tudta lerángatni egyesült erővel.
  Paul Dumas orvos előadja, hogy reggel tájban hívták a holttestek megvizsgálására. Mindkettő az ágy szalmazsákján feküdt abban a szobában, a hol L’Espanaye kisasszonyt találták. A fiatal hölgy teste telve volt zúzódásokkal és horzsolásokkal, a mit eléggé megmagyaráz az a körülmény, hogy a kürtőbe gyömöszölték. A torka nagyon meg volt sérülve. Néhány mély karmolás látható közvetlenül az áll alatt, egyszersmind egy sor kékes folttal, a mely kétségtelenül fojtogató újjaktól ered. Az arcz borzasztóan sápadt volt, kiálló szemgolyókkal. A nyelvét félig ketté harapta. A gyomor tájékán hatalmas zúzódás található, mely nyilvánvalóan térdszorítástól eredt. Dumas doktornak az a véleménye, hogy L’Espanaye kisasszonyt megfojtotta egy vagy több ismeretlen személy. Az anya holtteste borzalmasan meg volt csonkítva. A jobbláb és jobbkar összes csontjai többé-kevésbbé el voltak törve. A bal szárcsont darabokra volt hasogatva, nemkülönben valamennyi baloldali borda. Az egész test szörnyen össze volt verve és kékes zöld foltokkal telve. Nem lehetett megállapítani, hogy a zúzódások miféle eszköztől eredtek. Származhattak nehéz fütyköstől vagy vastag vasrúdtól - széktől - vagy bármilyen széles súlyos és tompa fegyvertől, melyet rendkívül izmos ember kezelhetett. Asszonykéztől semmi esetre sem lehet ilyesmit feltételezni. Az elhúnyt feje, mikor a tanúk ráakadtak, teljesen levált a testről és szintén nagy mértékben össze volt zúzva. Torkát valami nagyon éles eszköz vágta el, - valószinűleg borotva.
  Alexandre Etienne, sebész, Dumas orvossal együtt vizsgálta meg a holttestet. Megerősíti Dumas orvos vallomását és vélekedéseit.
  Más fontosabb mozzanat nem volt kideríthető, bár a legkülönbözőbb személyeket hallgatták ki. Soha azelőtt nem történt Párisban ilyen titokzatos és minden részletében ennyire megdöbbentő gyilkosság - ha ugyan egyáltalában gyilkosságról lehet szó. A rendőrség teljesen tanácstalanul áll, a mi - valljuk meg - nem ritka eset ilyen alkalmakkor. Gyanúnak, megoldásnak még csak árnyéka sem fedezhető fel.”
  e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633980620
Webáruház készítés