Új jelszó kérése
Összehasonlítás
Toplista

Fizetési megoldás
Házhozszállítás

Termék részletek


Czakó Zsigmond: Kalmár és tengerész_MOBI

Czakó Zsigmond: Kalmár és tengerész_MOBI
390 Ft
 • Részlet az e-Könyvből:

  MÁSODIK FELVONÁS
  Bilsenné lakásán egyszerű szoba.
  ELSŐ JELENET
  ÁRTHUR
  Húszezer forint! Hol húszezret ily könnyen ígérnek, ott a magánytárcában hatvanezernek legalábbis kell lenni. A fényűzés különben is nagy. S kire néz e gazdagság? Egy kölyökre, kit egy tavaszi szél könnyen kiszólít az élők sergéből. A gazdag nagybátya nem rossz költemény volt - megtette hatását, s e hatás húszezer forintot ér. Testvérem vagyonára nem számolhatok mindaddig, míg őt felszentelve nem látom. - Feldneréknél is nyomot kell vesztenem, mert egybekelésem holnapra van határozva, ez pedig lehetetlen anélkül, hogy álarcomat továbbra is megtarthassam, s akkor végem volna. Gondolkodik. Hogy a húszezres kölcsönt hatvanezeresre fogom emelhetni ez valószínűbb, mert a szenvedélyt a legfelsőbb fokra csigáztam; verjük hát a vasat, míg meleg. - Jövel te egykori fény, kényelem és élvezet, melyekre lelkem jogosítva van! Hol és miként? Szerencsémre bízom. Míg a tényező kezem között nincs, további terveim szélnek eresztem.

  MÁSODIK JELENET
  Árthur, Bilsenné.
  ÁRTHUR
  figyelemmel nézi Bilsennét, ki őt számba sem veszi. Isten velünk, néne!
  BILSENNÉ
  Velünk? Velem igen - önnel sohasem volt, báró.
  ÁRTHUR
  félre. Ebbe ma megint sátán bújt. Fent. Méltatlanul bánik velem. Meg akartam önt látogat...
  Bilsenné merőn nézi.
  ÁRTHUR
  félénken elhallgat. Egyetlen lény, ki felettem hatalommal bír. Fent. De egy nyájas szót legalább...
  BILSENNÉ
  Kívánja tán, hogy mulassam is?
  ÁRTHUR
  Tegyen, amint tetszik.
  Bilsenné leveti kalapját, kendőjét, egy székre ül, felteszi szemüvegét, könyvet veszen elő, olvas - mindezt ünnepélyes lassúsággal.
  ÁRTHUR
  Templomban volt, néne?
  BILSENNÉ
  anélkül, hogy a könyvből kinézne. Oda önök járnak hölgyeket vizsgálgatni és kacérkodni.
  ÁRTHUR
  türelmetlenül. Már ez mégis bosszantó.
  BILSENNÉ
  ránéz. Mi boszontja, báró.
  ÁRTHUR
  Semmi... semmi...
  BILSENNÉ
  leteszi a könyvet. Nos, mi boszontja?
  ÁRTHUR
  magában. Végre is csak kell vele szólnom. Fent. Ha csakugyan akarja tudni, az, hogy ön legkisebb tekintéllyel sincs éveim s rangom iránt.
  BILSENNÉ
  Éveit vétkeiről felszámlálom, s ezek elmocskolák rangját.
  ÁRTHUR
  És ön sohasem vétkezett?
  BILSENNÉ
  Igen, mert ember voltam s vagyok, ámde az emberi gyarlóság nem menti ki az ön bűneit, s azon borzasztó végtől sem óvja meg, melyet haldokló anyja karjaim közt jövendölt.
  ÁRTHUR
  E bánásmód nemigen illik össze azon tartalék pénzzel és ajándékkal, mit én...
  BILSENNÉ
  Mit ön nekem adott, ugye? - Még nem is mondá ki egészen, s máris tudja, hogy hazudott. Ön adott? Midőn testvére ad önnek is, ki nélkül ön koldulna. Ne restellje azonban felszámítni, mit adhatok én önnek, s mit vehetek el öntől. De nem önért teszem, hanem angyal jó testvériért, valamint azt is tudom, hogy ön e pillanatban is elvesztene, ha szüksége nem volna rám. Így szeretjük mi egymást, báró: ön retteg tőlem - én gyűlölöm önt.
  ÁRTHUR
  Bilsenné asszony engem félreért, s teljességgel nem akarja elismerni, hogy jellemem darab idő óta egészen komoly irányt vőn, mire ha tetszik, bizonysággal szolgálhatok. Íme, én ön határtalan rendelkezése alá vetem magam, mondjon, mutasson módot, mely által fiatal hibáimat jóvátehetem?
  BILSENNÉ
  A halál.
  ÁRTHUR
  Tehát csak egy nyájas hangot sem vagyok képes ön kebléből kiesengni? Minden hajlamát elvesztém?
  BILSENNÉ
  Mert ön egy kárhozatos nyereség után sóvárog, s engem mint akadályt ki akart hányni kártyái közül. Szerencsére jobb lélekkel bírok, hogysem ezt megbosszulni kívánnám; nem önért, hanem anyjáért, ki barátném volt, és testvériért, kinek nevelését átvettem. - Ön azon ürügy alatt hozott Pestre, hogy testvérére az itteni lég hasznos leend; én jól tudám, miért, de engedék, mivel meggyaláztatása halálra sebzené áldott testvérét, ki még önt nem ismeri. Ön kínos nyugtalansággal lesi most testvére sírját, a kolostort, s én e kétségei közepette mint rém állok ön előtt, mert igen jól tudja, hogy csak egy szavamba kerülhet, s ön megint koldus. E szó még eljöhetne, báró, ha derék húgának valahol szép és biztos jövőt találhatnék, de - mintsem oly férj kezére jusson, mint ön - inkább menjen kolostorba.
  ÁRTHUR
  De szolgáljon mentségemül...
  BILSENNÉ
  Semmi sem szolgálhat. Én ön helyében inkább magamat áldoztam volna fel, mintsem testvéremet elevenen eltemessem. - Térjen istenhez, még nem késő. Könyvet veszen elő, s olvas.
  ÁRTHUR
  magában. Ott vagyok, ahol voltam. Ezen asszony hajthatatlan, mint a márvány, s következetes, mint az idő; irántami gyűlölete sátánkedélyben fogamzott. Kétségbeesni ugyan még nincs okom, de a bizonyos való itt rám nézve fentebb állni látszik, hogysem számomra érettnek hihessem. - Jövel azért te, hatvanezer forint! Fent. Az ég segítse az olvasásában épületes tanulságra, Bilsenné asszony. El.
  BILSENNÉ
  Ámen!

  HARMADIK JELENET
  BILSENNÉ
  utána néz. Életrabló. Mérges kinövése az anyatermészetnek - megvesz a lég, mely megérint, s elfonnyad az élet, mely tiédhez kapcsolva van, mint enyém, melyet bűneid rothasztának meg. A sátán sima nyelvével ajándékozott meg, és szép arcot eszközlött orgyilokul neked, hogy hozzáférhess mindahhoz, ami szent. Vessz el, s utolsó napon a véghetetlen kegyelem se találjon mentséget számodra! Tovább olvas.

  NEGYEDIK JELENET
  Endre, Bilsenné.
  ENDRE
  az ajtóban megáll. Szabad? Nem fogom önt háborgatni?
  BILSENNÉ
  Szabad.
  Endre előrejön kezet akar csókolni.
  BILSENNÉ
  elvonja kezét. Szidalmat inkább, hadnagy úr, mint kézcsókot.
  ENDRE
  És miért?
  BILSENNÉ
  Sokszor tapasztaltam már, hogy a kézcsók a nyelvnek első lépése tekervényes útra.
  ENDRE
  Amint tetszik. Hol Margit?
  BILSENNÉ
  Nincs hon.
  ENDRE
  Sajnálom.
  BILSENNÉ
  S nem vagyok én itt önnek?
  ENDRE
  Megbocsásson - úgy vélem az idő köztünk unalmasan telnék.
  BILSENNÉ
  Miért?
  ENDRE
  Mert - alig hiszem, hogy oly tulajdonokkal bírjak, melyek tisztes kora előtt tetszést nyerhetnének.
  BILSENNÉ
  Bír egyet legalább: egyenes nyelvét.
  ENDRE
  Pedig éppen ettől féltem.
  BILSENNÉ
  E tulajdonának köszönheti ön, hogy házam előtte megnyílik, s azon hitemnek, hogy szándoka komoly.
  ENDRE
  Ezt nem állíthatom.
  BILSENNÉ
  Fogom-e tudni okát?
  ENDRE
  Mivel Margit hajlandóságában kétkedem, legalább mit eddig tapasztaltam, azt mondhatatlan jóságnál és közönséges részvétnél egyébnek a legnagyobb hiúsággal sem nevezhetem.
  BILSENNÉ
  Hátha én többről is biztosítnám.
  ENDRE
  Lehetséges-e?
  BILSENNÉ
  A leány még eddig sem könyvből, sem divatból szeretni nem tanult, alkalma sem volt. Ez egyszerű magyarázata elfogulatlan magaviseletének.
  ENDRE
  Ah, ön maga a kegy! Tehát lehet reményem?
  BILSENNÉ
  Mivel érdemlelte meg?
  ENDRE
  Fájdalom, semmivel!
  BILSENNÉ
  Keresett alkalmat?
  ENDRE
  Azt idő előtti tolakodásnak tartottam volna, hiszen tizenhárom napja hogy először láttam.
  BILSENNÉ
  E tizenhárom nap említésével ön kétségkívül azon tettét akarja emlékembe hozni, mint első érdemét, hogy Margitomat nehány járdahős körmeiből kiragadá, kik elég szemtelenek voltak őt a város közepén megtámadni?
  ENDRE
  Ön balul ítél: azt akárkiért megtettem volna, aztán bőven valék érte jutalmazva, midőn szabadságot nyertem e drága küszöbön átlépni.
  BILSENNÉ
  Keressen tehát ezután alkalmat.
  ENDRE
  Arra már nincs időm. Leverten. Így minden elveszett!
  BILSENNÉ
  Hogyan?
  e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633644256
Webáruház készítés