Új jelszó kérése
Összehasonlítás
Toplista

Fizetési megoldás
Házhozszállítás

Termék részletek


Csiky Gergely: A vasember_MOBI

Csiky Gergely: A vasember_MOBI
390 Ft
 • Részlet az e-Könyvből:

  Első jelenet.
  EDITH az ablak mellett ül, olvasva; SZENTGÁLI jő.
  SZENTGÁLI
  A kertben együtt ül a társaság.
  EDITH
  Jobb társaságot nyujt e könyv nekem:
  Untat csupán, s nem bánt, nem ingerel.
  SZENTGÁLI
  Untat vagy ingerel - nem ez a kérdés...
  Az illendőség mindenek fölött.
  EDITH
  Az illetlenség stylszerű e házban.
  SZENTGÁLI
  Leány, leány, nem ismerek reád.
  Arcodba nézek, hallom hangodat:
  S ez arcról ismeretlen, jéghideg gőg
  Mered rám némán, mozdulatlanul,
  E hangban gúny és megvetés rezeg.
  Sokszor vitáznom kell saját szememmel,
  Míg elhiszem, hogy nem csal, nem mutat
  Káprázatot, s valóban még a régi
  Edith rejtőzik e külső alatt,
  S nem váltották fel a gonosz manók.
  EDITH (eldobva könyvét):
  Ki tudja? Tán úgy történt... Valami
  Pajkos lidérc megtréfált s kicserélt...
  Azt mondják, álmában szokott megesni
  Az emberen ily különös dolog...
  Talán igaz... Midőn megérkezénk
  E házba, első álmam nyugtalan,
  Kínos volt, és felnyitva szememet,
  Egészen másnak láttam a világot;
  Rút lett, mi szép volt; ami azelőtt
  Gyönyört adott, undorral tölte el;
  Meggyűlölék mindent, amit szerettem,
  S mit eddig nagyra tarték, megvetém.
  SZENTGÁLI
  Atyádat is?
  EDITH (Szentgáli vállára hajol)
  Szegény atyám, mi adta
  E keserű kérdést ajkadra? Hisz
  Te is, miként én, áldozatja vagy
  E rút világnak.
  SZENTGÁLI
  Rút világ! Ugyan
  Ne túlozz! Rút világ... Mért volna itt
  Rútabb, mint másutt?
  EDITH
  Mert itt tépte le
  Kiméletlen kéz azt a könnyű leplet,
  Mely eltakarta torz vonásait.
  Itt kelle megtanulnom, hogy amit
  Eszményül tisztelék, mind semmi, semmi...
  Egyetlen egy erő, egy hatalom
  Van e világon, a silány arany;
  S mindaz, mit ábrándos, tapasztalatlan
  Lelkek dicsőnek, nagynak tartanak:
  Szív gyöngédsége, lángész alkotása,
  Léleknemesség, ősök érdeme -
  Mind semmi, mind cseléddé aljasúl
  A durva pénz előtt... Megtanulám...
  E dölyfös pór, kinek vendégei
  Vagyunk, e Bárdi megtaníta rá...
  Atyám, atyám! miért hoztál ide?
  SZENTGÁLI
  No, no... csak illedelmesen, leány!
  A pénz hatalma mindent elvehet,
  De a modor, az a mienk marad,
  S kiválaszt mindig a tömeg közűl...
  Azt kérdezed, miért hoztalak ide?
  Tudod jól... őseink nagy érdeméből
  Csupán e név maradt meg, a vagyon
  Szétfoszlott; dolgoznom kell, hogy megéljek,
  S e Bárdi az, ki munkát nyujt nekem,
  Hozzám valót, nemes nevemhez illőt,
  Részt adva nagy vállalkozásiban.
  Ez ügyben hívott meg tanácskozásra,
  Azért vagyok vendége... Vagy talán
  Szégyenli büszkeséged, hogy atyád
  Munkából él s nem kegyelemkenyéren?
  EDITH
  A munkát nem szégyenlem; az igaz
  Nemes minden munkát megnemesít,
  Legyen bár kard vagy pőröly eszköze.
  De ha te munkádat megnemesíted,
  A munka mért aláz meg tégedet?
  S itt, látom, minden perc új megalázás
  Reád s rám nézve... Nem birom tovább.
  Atyám, menjünk el innen, meneküljünk!
  Valami ismeretlen, nagy veszély
  Les itt rám, - félek tőle... Gyűlölöm,
  Ami körülvesz... megvetem hatalmát,
  És mégis érzem, elnyom, összetör...
  Menjünk e helyről! (Szentgáli keblére borul.)
  SZENTGÁLI (Edith haját simogatva)
  Csillapulj leányom!
  Hallom gazdánk nehéz lépéseit.
  (Fölemeli kebléről Edithet.)

  Második jelenet.
  ELŐBBIEK, BÁRDI.
  BÁRDI
  Azt hittem, báró, egyedül találom,
  Máskép bizonnyal meg nem zavarom
  E szép családi jelenet hatását.
  Ölelkezés, csók, könnyek, apai
  Áldás - ez a dolgok rendes menetje
  Hasonló esetekben. Nos, lehet
  Szerencsét kivánnom?
  SZENTGÁLI
  Mihez?
  BÁRDI
  Vagy úgy?
  Még nem tudják? Gondoltam, az adott
  Alkalmat ily érzékeny jelenetre...
  No nem baj! újra kezdik legfölebb.
  Vendégünk jött, az ifjú Várhelyi.
  Menjen bárónő és fogadja el.
  EDITH
  E házban, hol magam vendég vagyok,
  Nem az én tisztem vendéget fogadni.
  BÁRDI
  Hjah! én a jó modort, a nagyvilági
  Szokásokat nem ismerem; nem úgy
  Neveltek, egyszerű ember vagyok,
  S most vénségemre meg nem tanulom.
  Azért siessen hát, kedves kisasszony,
  S az én házamban csak velem törődjék,
  És ne a nagyvilág szokásaival.
  Annál is inkább, mert e Várhelyi
  Leszállva hintajáról, egyenest
  A bárónőt kérdezte, csak vele
  Van dolga. A terembe küldtem, ott
  Találja... Menjen hát; ki tudja, mit
  Hozott? Talán el sem bocsátja többé! (Leül.)
  SZENTGÁLI
  Menj, gyermekem, fogadd vendégedet.
  EDITH (némán meghajtja fejét s el).

  Harmadik jelenet.
  BÁRDI, SZENTGÁLI.
  BÁRDI
  Mily nehezen mozdul... pedig ha tudná!
  SZENTGÁLI (leül Bárdival szemben.)
  Mit, kedves Bárdi?
  BÁRDI
  Hát bizony csak azt,
  Kedves Szentgáli, hogy e Várhelyi
  Kérőbe jött.
  SZENTGÁLI
  Kinek nevében?
  BÁRDI
  Ej!
  Hát a maga nevében.
  SZENTGÁLI
  S kit akar
  Megkérni?
  BÁRDI
  Mily kérdések egy okos
  Embertől! Van-e itt más valaki,
  Kit megkérhetne, mint -
  SZENTGÁLI
  Az én leányom?
  BÁRDI
  Csodálom, hogy csodálva kérdi ezt.
  Ugyan mit várhat többet? Várhelyi
  Dúsgazdag birtokos, jól ismerem
  Egész értékét; szomszédomban él,
  Pusztája híres mintagazdaság,
  Az apja vette nem rég árverésen,
  S amilyen jól forgatja pénzeit,
  Pár év alatt még több ily birtokot
  Fog megszerezni olcsón, biztosan.
  Az ifju szép, előkelő, ügyes,
  Jól táncol, futtat, megvan mindene,
  Mi egy művelt hölgy szívét megnyeri;
  Van négy-lovas hintója, újon épült
  Fényes kastélya, parkja; ragyogó
  S új nála minden.
  SZENTGÁLI
  Még a név s a címer is.
  BÁRDI
  A név s a címer is. De hát baj az?
  Minden név s címer új volt egykoron,
  S évek folytán az újból régi lesz.
  A fődolog, hogy meglegyen; a többit
  Meghozza majd a mindent elmosó
  Idő, s nehány év mulva épen úgy
  Feledve lesz, hogy apja uzsorás volt,
  Mint most nem vetjük sok nagy úr szemére,
  Hogy őse tán rablólovag vala.
  SZENTGÁLI
  Ne bántsuk ezt a tárgyat. Jól tudom,
  Az ősi névre ön nem ad sokat.
  BÁRDI
  Dehogy nem, oh dehogy nem! Elfeledte,
  Mily csinos évi összeget adok
  Az ön nevéért, egyedül nevéért?
  SZENTGÁLI (erővel visszafojtva felindulását):
  Ép idején emlékeztet reá,
  Hogy ügyeinkre nézve megbeszéltünk
  Minden szükséges dolgot, s így tovább
  Nem élek vissza vendégszerető
  Szivességével.
  BÁRDI
  Holnap a legelső
  Vonattal indulhatnak, a kocsi
  Elő fog állni pontosan, ha csak
  Az eljegyzést nem volna kedvök itt
  Nálam megünnepelni...
  SZENTGÁLI
  Hagyjuk ezt!
  BÁRDI
  Saját javára mondom.
  SZENTGÁLI
  Egyedül
  Leányom ítél ebben.
  BÁRDI
  Ha leánya
  Magától meg nem érti, hogy az ő
  Sorsában egyetlen mentség s remény
  A gazdag férj - akárminő legyen -
  Ha ezt nem érti, akkor az atya
  Parancsszava értesse meg vele.
  SZENTGÁLI
  Hiszem, tudom, jóakarat sugallta
  Minden szavát s e kéretlen tanács
  Hozzám való barátságból fakadt:
  Nem utasítom vissza hát, miként
  Ily beavatkozás megérdemelné.
  Csak egy szavam van, s ez a szó legyen
  Jelenre és jövőre válaszom:
  Szolgálatában állok, s amiként
  Más ember tollát, karját vagy eszét,
  Én nevemet adám át pénzeért.
  Mindenki abból él, amije van,
  S nekem nincs semmim nevemen kivűl.
  Lemondtam ezzel minden tiszteletről,
  Mit öntől joggal várhatok vala,
  S ha ellenemben a szeszélyes úr
  Hangját használja: nem panaszkodom;
  De ha önérzetről és büszkeségről
  Lemondtam, megalázva magamat,
  Mert máskülönben élni nem tudok;
  Van egy, miről le nem mondok soha:
  Leányom boldogsága s becsülése,
  És ehhez nyúlni senkit sem hagyok...
  Ön ezt nem érti... vannak emberek,
  Kik egy-egy érzést többre tartanak
  A felséges pénznél is... hígye el...
  S ez a különbség fajtáink között.
  Csak ezt akartam illedelmesen
  Tudtára adni, mielőtt megyek. (Előkelő bókkal el.)
  e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633644133
Webáruház készítés