Új jelszó kérése
Új jelszó kérése
Összehasonlítás
E-könyv és e-book
Toplista

Fizetési megoldás
Házhozszállítás

Termék részletek


Bársony István: A királytigris_EPUB

Bársony István: A királytigris_EPUB
540 Ft540

Ebben a regényben a cím megtévesztő. Nem, nem a tigrisvadászat ismertetése, vagy ilyen jellegű kalandok állnak a könyv középpontjában.
Emitt a királytigris egy karakter, melynek méltó társa akad egy "bika" személyében. Kettejük harca, szerelmei és halálos küzdelmük a tárgya ennek a remek kisregénynek, mely hazánkban játszódik, s magába sűríti Bársony István kiváló emberismeretét és cselekményfűzését.

 • Részlet az e-könyvből:

   

  Az a vonagló, szegény asszony arra eszmélt, hogy valakinek a karja között van. Berky felemelte, élesztgette. Gügyögve beszélt hozzá, mint a beteg gyermekhez szokás, akit kényeztetnek, akinek mindenkép kedvében járnak.
  - Most gyónjon, de rögtön: mi a baja. Most öntse ki a szivét és könnyitse meg a lelkét. Ha szeret, nem emészti magát. Aki sir, elhervad, megcsunyul. Nekem csunya asszony nem kell.
  Máskor engesztelve hizelgett volna neki ez az asszony. De most igen nagy lehetett a keserve. Komoly maradt.
  - Bocsáss meg Emil, hogy nem voltam hozzád mindjárt kezdetben egészen őszinte. Én nem csak gyanakszom. Bizonyosságom van s azt e pillanatig elhallgattam előtted. De ugyis meg kell tudnod. Az imént nagyon beleéltem magamat a szenvedélyeskedésbe: a hév elragadott.
  Berky fülét csak egy szó ütötte meg erősebben.
  - Bizonyosságod van? kérdezte csudálkozva, s mintha egy parányi aggodalom tükröződött volna az arczán.
  - Egyelőre csak a multból, Emil, de azt hiszem, ha nagyon keresném, minden időből lenne. Kezdek tisztán látni.
  - Nem értelek.
  - Majd mindjárt megértesz. Megösmerkedtem Morvaynéval.
  Fürkészve nézett Berkyre, de nem fedezett fel rajta meglepetést.
  - Festi még a haját? kérdezte a férfi, közönyösen.
  - Emil, ne térj ki előlem ilyen kérdésekkel. Jól tudod, miről van szó. Te szeretted azt az asszonyt!
  - Azaz hogy... édesem...
  - Azaz hogy ő szeretett téged, ezt gondolod ugy-e?
  - Nem szeretett.
  - Hogy mered mondani? Ő maga ösmerte be.
  Berky vállat vont. Megpödörgette finom bajuszát.
  Szeme hidegen merült a gondolatok messzeségébe.
  - Nem szeretett, ismételte, mély meggyőződéssel. Ha szeretett volna, most is szeretne; - szeretne örökké.
  Leóna csudálkozva nézte. Most rajta volt a sor, hogy igy szóljon: nem értelek.
  Berky azzal a szelid és mégis erős tekintettel mélyedt az asszony szemébe, amivel a női szivek közepébe szánt szavai hatását szokta megnövelni.
  - Látod, Leóna, a szerelem is csak olyan, mint a bor. Aki egy gyüszünyivel is beéri belőle: sohsem jut el az igazi mámorig.
  - De én mámoros leszek tőle holtig, mormolta az asszony.
  - Te más vagy. Te egyszer szeretsz, de annak nincsen vége.
  - Tehát tudod? Ez mégis jutalom. De azért nem vagyunk készen Morvaynéval.
  Berky legyintett.
  - Kérdezz s én felelek, mondta. De mielőtt az asszony szóhoz juthatott volna, egy ujját a szájára tette.
  - Gondold meg Leóna, helyesen cselekszel-é? Nekem nincs jogom többre, mint hogy megerősitsem, ami igazat rólam esetleg mondtak. Magamról annyit beszélek, amennyit hallani akarsz.
  - Védekezés ez?
  - Csak lovagiasság.
  - S nem érzed, hogy már ebben az óvatosságban is mennyi a vallomás?
  - Én csak azt érzem, hogy minden gyötrődéstől nagyon szeretnélek megkimélni.
  - De ha nekem a bizonytalanság a legnagyobb gyötrődés?
  - Ne hidd azt Leóna. Én egyetlen egyszer erőltettem a bizonyosságot; sosem tenném többet. A hit boldogit. De hova forduljon, a kinek hite sincs?
  - Akinek hite sincs! - ismételte az asszony szomoruan. Hanem mindjárt felülkerekedett a kiváncsisága. - Nem mondanád el azt az esetet?
  - Nem érdekes, nagyon közönséges. Mindössze annyi, hogy megcsaltak egyszer...
  - Még téged is?!
  Annyi hitetlenség és csudálkozás volt ebben a pár szóban, hogy Berky elmosolyodott rá.
  - Diák voltam s egyik tanáromnál laktam. Büky Gedeon osztályfőnök urnál, akinek volt egy csinos leánykája.
  - Te beleszerettél...
  - Várj csak, - iszen az nagyon természetes; nemcsak én, hanem az egész osztály. Minden havi pénzemet czukorra költöttem s a czukrot Bollácskának szántam. Okos, számitó fiu voltam.
  - Rád ösmerek...
  - Még egy közbeszólás és nincs tovább a mese.
  - Ne légy kiállhatatlan; - okos, számitó fiu voltál...
  - Igen, és nem adtam oda egyszerre a sok czukrot. Minden napra tartogattam belőle valamit.
  - S a leány mindennap megtalálta az alkalmat, hogy közeledbe jusson.
  - Látod, kitaláltad!
  - De mit törődöm én a professzor leányával? A csalást mondd el nekem.
  - Bella egy délután oly későn jött fel a kertből, ahol tanulni szokott, hogy már alig birtam odacsusztatni neki a czukorporcziót. A zeneórára kellett sietnem. Másnap megint igy volt.
  - S harmadnap mi történt?
  - Minthogy titkos eszményem ujra késett, utána lopództam a bodzafák közé, amelyek a keritést támogatták.
  - Ott volt?...
  - Ott, és éppen a szomszédban lakó diákgyerek czukrát szopogatta. Annak finomabb czukra volt, mint nekem.
  Az asszony felkaczagott.
  - Ha tudnád, hogy sirtam én akkor, nem nevetnél, mondta Berky. Minthogy sok regényt olvastam, korán megérett az elmém arra, hogy a megcsalatás minden kinszenvedését átélhessem. És soha azt a keserves órát el nem felejtettem.
  Leóna elkomolyodott.
  - Hiszem, hogy fájhatott. De te csak szóval tartasz engemet. Morvaynéról beszélj.
  - Mit mondott teneked?
  - Azt, hogy udvaroltál neki.
  - Akkor igazat mondott.
  - No lásd!
  - Mit lássak? bün az, ha egy csinos asszonynyal foglalkozik az ember?
  - Ha egygyel foglalkozik; de tudod-e, hogy te énnekem is akkor udvaroltál javában?
  - Udvarolni száz asszonynak is lehet egyszerre. Amit Morvaynénak mondtam, azt minden hiu és kaczér asszonynak elmondhattam. Veled máskép beszéltem, édesem.
  - Hizelegni akarsz?
  - Csak felvilágositlak. Te kincs vagy és hozzád hasonló asszony nincs a földön.
  - Emil!
  - Azt mondom, amit érzek. Te vagy a legédesebb asszony, akihez valaha közeledni mertem.
  Mind a két izben különösen hangsulyozta az asszony-t.
  Leóna kábultan hallgatta.
  - Nagy kintól szabadítasz meg, suttogta, ha elhiteted velem, hogy sosem tartoztam muló szeszélyeid közé. Morvayné annyit tud rólad, hogy szinte kétségbeejt. Gondolhatod, mit álltam ki, amikor bizalmával megajándékozott. Alig értettem, hogy mivel érdemlem meg a nagy kitüntetést. Tizszer is az ajkamon volt, hogy azt mondom neki: elég. - De rólad beszélt, Emil, és én nekem nem volt erőm, hogy elhallgattassam.
  - Vigyázz, Leóna, hamis asszony az.
  - Sejtem, és félek, hogy el is árultam magamat egy kicsit. Most emlékszem, milyen fürkészve nézett, mintha leleplezése hatását leste volna.
  - Sok rosszat mondott rólam?
  - Ó!
  Ebben az egyetlen szócskában leirhatatlan kétségbeesés volt.
  - Mondj el mindent.
  - Hogy aztán a nyomokat eltüntethesd?
  - Mily gondolat. Sértésnek is beillik.
  - Most is találtam az asztalodon egy verset.
  - Az éji dalt? hisz’ az neked készül.
  - Emil, ne hazudjál!
  Összetette a kezét; esdeklés volt a tekintetében.
  - Nézd meg a papiros másik felét.
  Az asszony az asztalhoz rohant. Felkapta a megkezdett verset s megforditotta a papirost.
  - L. dala - olvasta csudálkozva.
  - Leóna dala; - látod?
  - Fejezd be, Emil, fejezd be, kérlek, sürgette az asszony, boldog türelmetlenséggel.
  Berky elvette tőle a papirlapot s kereste a befejezést. Olvasta az elejét magában:
  Csöndes nyári éjnek lágy fuvalma szálljon
  Hozzád, én virágom.
  Búsuló szivemnek sóhajával súgja,
  Hogy utánad vágyva vágyom.
  Megvan! kiáltotta hirtelen s odafirkantotta a folytatást:
  Álom, édes büvös álom,
  Hívlak, érkezésed várom.
  Szállj az égi álmok tündérszárnyán hozzám
  Édes, drága szép virágom...
  - Igazán nekem szól ez? kérdezte Leóna, az oszladozó gyanu utolsó fellobbanásával.
  Berky vállat vont.
  - Hát lehet nekem több ilyen asszonyom?
  e-Könyv a Digi-Book Kiadó gondozásában

 • Cikkszám
  9789633982211
Webáruház készítés